اثربخشی رویکرد زوج درمانی هیجان مدار (EFT) بر سبک دلبستگی بزرگسالان و صمیمیت جنسی زوجین

استاد راهنما: رقیه موسوی ، استاد مشاور: علیرضا مهدویان ، دانشجو: فرنوش بدیهی زراعتی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی - 1392 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار EFCT)) بر تغییر سبک دلبستگی و صمیمیت جنسی زوجین می پردازد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و گروه گواه است. بدین منظور بدین منظور تعداد 25 زوج که به دلیل تعارض های زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی در سطح مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه گیری غیر احتمالاتی داوطلبانه انتخاب شدند. از این تعداد 12 زوج در گروه آزمایش و 13 زوج در گروه کنترل قرار گرفتند. تمام شرکت کنندگان پرسشنامه های سبک های دلبستگی کولینز و رید و صمیمیت جنسی را تکمیل کردند. افراد گروه آزمایش در 9 جلسه درمانی 1.5 ساعته زوج درمانی هیجان مدار (EFCT) شرکت کردند. پس از خاتمه جلسات درمانی، افراد هردو گروه مجددا پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار بین دو گروه آزمایش و کنترل در میزان ایمنی در سبک دلبستگی و میزان صمیمیت جنسی زوجین بود.

پایان نامه: اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار(EFT) بر افزایش رضایت جنسی، بهبود عملکرد خانوده و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه دلبستگی بر رضایت جنسی و صمیمیت جنسی زوجین شهر اصفهان

استاد راهنما: احمد احمدی ، استاد مشاور: فاطمه بهرامی ، دانشجو: سعیده بطلانی اصفهانی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1387 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: بررسی و مقایسه تاثیر زوج درمانی هیجان مدار (EFT) و زوج درمانی سیستمی تلفیقی (IST) در حل صدمه دلبستگی و اضطراب صمیمیت زوج ها

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1389 - [پایان نامه دکترا]

مقاله نشریه: تاثیر آموزش به شیوه رویكرد هیجان مدار بر صمیمیت زوجین

دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی » تابستان 1394 شماره60
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات