بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج-درمانی سیستمی تلفیقی بر كاهش اضطراب از صمیمیت زوج ها

خانواده پژوهی » زمستان 1391  شماره32
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي زوج درماني هيجان-مدار و زوج درماني سيستمي-تلفيقي بر كاهش اضطراب صميميت زوج ها صورت گرفته است. نمونه شامل 30 زوج داوطلب شركت در مطالعه بود، كه به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل جاي گرفتند.
هر سه گروه به مقياس سازگاري زناشويي (DAS) به-عنوان پيش آزمون جهت غربال-گري، و مقياس تـرس از صميميـت (FIS) به عنـوان پيـش آزمـون،پس آزمون و آزمون پيگيري پاسخ دادند و نتايج آن با استفاده از تحليل واريانس كرت هاي تقسيم شده1 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. هم چنين براي تعيين تفاوت بين ميانگين ها از آزمون تعقيبي بوون فروني استفاده شد. نتايج نشان دهنده تفاوت معنادار بين تاثير هر دو روش زوج درماني هيجان مدار و زوج درماني سيستمي تلفيقي بر كاهش اضطراب صميميت در مقايسه با گروه كنترل بود؛ اما بين اين دو روش درماني تفاوت معناداري يافت نشد. هم چنين نتايج نشان دهنده پايدار بودن اثر درمان بعد از گذشت 3 ماه بود.

کليدواژگان: زوج درماني هيجان مدار، زوج درماني سيستمي تلفيقي، اضطراب صميميت

پایان نامه: بررسی و مقایسه تاثیر زوج درمانی هیجان مدار (EFT) و زوج درمانی سیستمی تلفیقی (IST) در حل صدمه دلبستگی و اضطراب صمیمیت زوج ها

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1389 - [پایان نامه دکترا]

مقاله کنفرانس: اثربخشی آموزش گروهی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود صمیمیت زناشویی

پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران - 1396

پایان نامه: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش علایم و نشانه های اختلال اضطراب جدایی کودکان

استاد راهنما: بهمن بهمنی ، استاد مشاور: بهروز دولتشاهی ، پدیدآور: فهیمه علیمحمدی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دانشکده علوم توانبخشی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی - 1394

مقاله کنفرانس: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی - 1394

مقاله کنفرانس: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهزیستی ذهنی

کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور - 1394
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات