دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

پایان نامه: رابطه ی سبک های دلبستگی و مهارت های ارتباطی با احساس تنهایی در دانش آموزان

استاد راهنما: مژگان سپاه منصور ، دانشجو: الهام چهاردولی ،
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه: شیوع رفتار خود آسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبك دلبستگی در دانش آموزان دختر

مطالعات روانشناختی »   (پياپي 35)، پاييز 1392  شماره3
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات