بررسی تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل

علمی دانشگاه علوم پزشكی كردستان »   (پياپي 62)، زمستان 1390  شماره4
چکیده:
زمينه و هدف: با توجه به اينكه صميميت زناشويي بر سلامت جسمي و رواني افراد موثر است. اين پژوهش به منظور شناخت تاثير آموزش برنامه غني سازي ارتباط بر افزايش صميميت زوج هاي هر دو شاغل انجام گرفت.
روش بررسي: روش پژوهش، نيمه تجربي و طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه پژوهش، زنان شاغل در مدارس ابتدايي شهرستان سنندج بودند كه بين 5 تا 10 سال از ازدواجشان مي گذشت و نمونه (30 نفر) از بين داوطلب هاي واجد شرايط به طور تصادفي ساده انتخاب شد و با استفاده از جايگزيني تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند. برنامه غني سازي ارتباط در طول 10 جلسه 5/1 ساعته به صورت هفتگي به گروه آزمايش آموزش داده شد و گروه كنترل، آموزشي دريافت نكرد. ابزار پژوهش، پرسشنامه صميميت زناشويي بود كه هر دو گروه در سه نوبت پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري آنرا تكميل كردند. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آماري تحليل كوواريانس انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه آموزش برنامه غني سازي ارتباط، صميميت و تمام خرده مقياس هاي صميميت (هيجاني، عقلاني، جسماني، اجتماعي- تفريحي، ارتباطي، معنوي، روان شناختي، جنسي، كلي) زوج هاي هر دو شاغل را به طور معناداري در پس آزمون و آزمون پيگيري افزايش داده است (05/0p<).>
نتيجه گيري: از آموزش برنامه غني سازي ارتباط مي توان در افزايش صميميت زوج ها ي هر دو شاغل بهره گرفت.

کليدواژگان: صميميت، آموزش برنامه غني سازي ارتباط، زوج هاي هر دو شاغل
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 5 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل

کلیدواژه: صمیمیت ، آموزش برنامه غنی‌سازی ارتباط ، زوج‌های هر دو شاغل. ، Intimacy ، Training relationship enhancement program ، Dual-career couples.

بررسی تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل

نویسندگان: ، ، ،
کلیدواژه: صمیمیت ، آموزش برنامه غنی سازی ارتباط ، زوج های هر دو شاغل ، Intimacy ، Training relationship enhancement program ، Dual-career couples

پایان نامه: بررسی تأثیر آموزش برنامه ی غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هر دو شاغل

استاد راهنما: باقر ثنایی ذاکر ، استاد مشاور: علی محمد نظری ، دانشجو: پایناز ابراهیمی ،
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: بررسی تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش سازگاری زناشویی زوج ها

استاد راهنما: علی محمد نظری ، استاد مشاور: باقر ثنایی ذاکر ، دانشجو: محسن طاهری راد ،
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

مقاله نشریه: تاثیر آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش رضایتمندی زناشویی زوج ها

اندیشه های نوین تربیتی »   (پياپي 14)، بهار و تابستان 1387  شماره1-2

پایان نامه: تاثیر برنامه غنی سازی ازدواج بر افزایش صمیمیت زوج‌های بدون مشکل

استاد راهنما: بهروز دولتشاهی ، استاد مشاور: علی محمد نظری ، دانشجو: سعیده مظلومی ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - 1386 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: اثربخشی آموزش غنی سازی ارتباط زوجین بر صمیمیت

اولین کنگره بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی با رویکرد اسلامی - 1394

پایان نامه: بررسی تاثیر آموزش صمیمیت بر افزایش رضایت زناشویی زوج ها

استاد راهنما: باقر ثنایی ذاکر ، استاد مشاور: ربابه نوری ، دانشجو: فیض الله پورسردار ،
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

پایان نامه: بررسی تأثیر زوج درمانی سیستمی-رفتاری بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های هر دو شاغل

استاد راهنما: باقر ثنایی ذاکر ، استاد مشاور: علی محمد نظری ، دانشجو: علیرضا بوستانی پور ،
دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1386 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات