تعیین میزان اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج های دارای صدمه دلبستگی

مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان »   (پياپي 33)، زمستان 1391  شماره4
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان اثربخشي زوج درماني هيجان مدار و زوج درماني سيستمي تلفيقي در افزايش سازگاري زناشويي زوج هاي داراي صدمه دلبستگي اجرا شد. نمونه شامل 30 زوج داوطلب شركت در مطالعه بود كه به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل جايگزين شدند. هر سه گروه به مقياس سازگاري زن و شوهري (DAS) و ابزار صدمه دلبستگي ((AIM به عنوان پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگيري پاسخ دادند. نتايج نشان دهنده تفاوت معنادار بين هر دو روش زوج درماني هيجان مدار و زوج درماني سيستمي تلفيقي در افزايش سازگاري زناشويي زوج هاي داراي صدمه دلبستگي در مقايسه با گروه كنترل بود. اما بين اين دو روش درماني تفاوت معناداري يافت نشد. همچنين نتايج نشان دهنده پايدار بودن اثر درمان بعد از گذشت 3 ماه بود
کليدواژگان: زوج درماني هيجان مدار، زوج درماني سيستمي تلفيقي، صدمه دلبستگي، سازگاري زناشويي
این سند علمی در 5 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

تعیین میزان اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار و زوج‌درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج‌های دارای صدمه دلبستگی

نویسندگان: ، ،
کلیدواژه: سازگاری زناشویی ، صدمه دلبستگی ، زوج‌درمانی سیستمی تلفیقی ، زوج‌درمانی هیجان‌مدار

مقاله نشریه: بررسی اثربخشی زوج درمانی سیستمی – رفتاری بر افزایش سازگاری زناشویی

مشاوره و روان درمانی خانواده »   (پياپي 9)، تابستان 1392  شماره2

پایان نامه: بررسی و مقایسه تاثیر زوج درمانی هیجان مدار (EFT) و زوج درمانی سیستمی تلفیقی (IST) در حل صدمه دلبستگی و اضطراب صمیمیت زوج ها

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1389 - [پایان نامه دکترا]

مقاله نشریه: اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی

تازه ها و پژوهش های مشاوره » پاييز 1388  شماره31

پایان نامه: تأ ثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی

استاد راهنما: حسین حسن آبادی ، استاد مشاور: مرتضی مدرس غروی ، دانشجو: مریم سادات ضیاالحق ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مقاله کنفرانس: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود سازگاری زناشویی و کاهش خشم در زوجهای دارای مشکل خیانت زناشویی

نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی) - 1395

مقاله کنفرانس: اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی - 1394
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات