تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: شهریور 1396
1. یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران ( با امتیاز بازآموزی )
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/15
تاریخ برگزاری: 1396/06/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
آدرس وبسایت: http://www.11thivsc.ir
2. هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/02/01
تاریخ برگزاری: 1396/06/05 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شاهرود ، انجمن فیزیک ایران و سازمان هواشناسی کشور
آدرس وبسایت: http://www.fdc2017.ir
3. پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/03/01
تاریخ برگزاری: 1396/06/06 (زمان باقی مانده: 6 روز)
برگزار کننده: انجمن علوم خاک ایران-دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس وبسایت: http://www.soilcong15.iut.ac.ir/fa
4. هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 1396/06/07 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده: انجمن علمی میکروب شناسی ایران
آدرس وبسایت: http://ismcongress.ir
5. چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
تاریخ ارسال مقالات: 1396/02/31
تاریخ برگزاری: 1396/06/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس وبسایت: http://ncier96.uk.ac.ir