تعداد کنفرانس های آینده: 50 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: آذر 1396
1. همایش ملی دریا،توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی هرمزگان
آدرس وبسایت: http://water95.jdhor.cnf.ir/fa
2. دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/10
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
آدرس وبسایت: http://www.naame2017.ir/fa
3. پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - نهاد ریاست جمهوری
آدرس وبسایت: http://itmanc.irandoc.ac.ir/fa
4. سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس
آدرس وبسایت: http://iranlabconf.ir
5. دهمین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/05/01
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران - دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس وبسایت: http://mvip2017.iut.ac.ir/fa
6. سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/31
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
آدرس وبسایت: http://ichmt2017.ir/fa
7. همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان -دانشگاه تبریز
آدرس وبسایت: http://1esaconf.ir/default.aspx
8. سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/04/10
تاریخ برگزاری: 1396/09/01 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
آدرس وبسایت: http://seminar.mui.ac.ir/ihepc
9. اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/30
تاریخ برگزاری: 1396/09/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: دانشگاه اردکان
آدرس وبسایت: http://ibsconf.ardakan.ac.ir/fa
10. پنجمین کنفرانس جهانی و دومین کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر
آدرس وبسایت: http://www.int5hum.com/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات