تعداد کنفرانس های آینده: 1 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: بهمن 1396
1. هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 21 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 18 روز)
برگزار کننده: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/isiwe8
تاریخ برگزاری
استان