تعداد کنفرانس های آینده: 17 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: اسفند 1396
1. دومین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/03 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/03 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 1 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دایمی کنگره
آدرس وبسایت: http://www.2ircivilconf.ir
2. چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/20 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/07 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
آدرس وبسایت: http://sportconf.ir/fa
3. چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/20 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/07 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
آدرس وبسایت: http://newconf.ir/fa
4. همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/06 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/07 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر
آدرس وبسایت: http://lawjui.ir
5. چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/01 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 29 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/08 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
آدرس وبسایت: http://neec2018.iaun.ac.ir/fa
6. سومین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/08 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه تربیت مدرس
آدرس وبسایت: http://icsb2018.modares.ac.ir
7. اولین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/11/15 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 13 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/09 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
آدرس وبسایت: http://ramin.ac.ir/conferences/fa
8. کنگره بین المللی عمران، معماری و علوم محیطی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/30 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
تاریخ برگزاری: 1396/12/10 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: همایش پردازان البرز
آدرس وبسایت: http://cae1.ir/fa
9. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/01 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 29 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/10 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه کنفرانس
آدرس وبسایت: http://manageaccount2017.com/fa
10. همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارها
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/10 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: دادگستری کل استان کرمان
آدرس وبسایت: http://kpvnc.ir/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات