تعداد کنفرانس های آینده: 9 مورد
فیلترها استان: خراسان رضوی
1. کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/07/15
تاریخ برگزاری: 1396/08/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی سجاد
آدرس وبسایت: http://confca.com
2. کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شاندیز
آدرس وبسایت: http://icpce.ir/fa
3. دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/18 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 16 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/23 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 21 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خاوران
آدرس وبسایت: http://12thsastech.khi.ac.ir/Civil/Default.aspx
4. اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 13 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/25 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 23 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر
آدرس وبسایت: http://motaharconf1.ir/fa/?id=1&p=0
5. سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/26 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 24 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی فرهنگی آپادانا
آدرس وبسایت: http://iccam.ir
6. دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/05 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/27 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 25 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خاوران
آدرس وبسایت: http://12thsastech.khi.ac.ir/Civil/Default.aspx
7. دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/03 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/10/07 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خاوران
آدرس وبسایت: http://12thsastech.khi.ac.ir/Architecture/Default.aspx
8. کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/25 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 23 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/10/27 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 25 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
آدرس وبسایت: http://www.confmt.com
9. چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/04 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
آدرس وبسایت: http://ictck-2018.ir
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات