تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: کرمان
1. چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
تاریخ ارسال مقالات: 1396/02/31
تاریخ برگزاری: 1396/06/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس وبسایت: http://ncier96.uk.ac.ir
2. هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/20 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 21 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/11/17 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 18 روز)
برگزار کننده: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/isiwe8