تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها استان: البرز
1. سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
تاریخ ارسال مقالات: 1396/06/30
تاریخ برگزاری: 1396/09/07 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: موسسه تحقیقات خاک و آب
آدرس وبسایت: http://ncfwm.areeo.ac.ir
2. همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/08/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/09/29 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز با مشارکت گروه چوب و کاغذ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و انجمن چوب و کاغذ ایران
آدرس وبسایت: http://woodconf.ir
3. کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1396/10/05 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/10/16 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شهریار
آدرس وبسایت: http://www.engineering2018.com
4. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/01 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 29 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/10 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه کنفرانس
آدرس وبسایت: http://manageaccount2017.com/fa
5. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/05 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1396/12/15 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی شهریار
آدرس وبسایت: http://www.agriculture2018.com/fa
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات