همایش ملی آمایش علم و فناوری

برگزار کننده: پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://www.sp-st.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1396/09/30
تاریخ برگزاری: 1396/11/26
اطلاعات تماس
تلفن: 02833901550 -02833901733
آدرس: قزوین-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) -پژوهشکده آینده پژوهی
موضوعات


1. رهیافت آینده نگاری به آمایش علم و فناوری .

- نقش آینده نگاری در بهبود فرآیند آمایش علم و فناوری.

- کاربرد آینده نگاری در توسعه منطقه ای علم و فناوری.

2. آموزش عالی و ارتقاء ظرفیت های منطقه ای توسعه علم و فناوری .

- کاربرد آمایش آموزش عالی در آمایش علم و فناوری.

- آمایش علم و فناوری از منظر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی.

- نقش و جایگاه تشکل های علمی در آمایش علم و فناوری

- نقش و جایگاه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در آمایش علم و فناوری.

- رویکرد دانشگاه های نسل سوم به توسعه منطقه ای علم و فناوری 

3. مدل های مدیریت پژوهشی و مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای.

- مدل های مدیریت پژوهشی مبتنی بر مزیت های منطقه ای رشد علم و فناوری.

- مدل ها و روش های نیاز سنجی پژوهشی منطقه ای.

- رویکرد استراتژیک به آمایش علم و فناوری.

- بستر های نهادی و سازمانی توسعه منطقه ای علم و فناوری.

- مدل های مکان یابی استقرار و پراکنش مراکز پژوهشی مبتنی بر مزیت ها و شرایط جغرافیایی و محیطی.

4. پیوند آمایش و آینده نگاری علم و فناوری.

- بهره گیری از نظریه ها و روش های آینده نگاری در آمایش علم و فناوری.

- کاربرد مدل ها و  روش های آمایشی در آینده نگاری علم و فناوری.

5. سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر فرصت ها و قابلیت های منطقه ای.

- کاربرد سیاستگذاری علم و فناوری در آمایش علم و فناوری.

- سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد توسعه منطقه ای .

6. تجربیات ملی و بین المللی آمایش علم وفناوری 

- موفقیت ها و شکست ها در آمایش علم و فناوری در عرصه ملی و بین المللی.

- چالش های آمایش علم و فناوری و ارائه راهکارها.

- بررسی و مطالعه اسناد آمایش علم و فناوری.

- الزامات و مولفه های اساسی در تدوین سند آمایش علم و فناوری در سطح ملی و منطقه ای.

- ارایه تجربیات مناطق ویژه علم و فناوری کشور ( کریدورهای علم و فناوری ) در پیوند با آمایش علم و فناوری

7. ابعاد، بسترها،زمینه ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری .

- بسترهای اجتماعی آمایش علم و فناوری.

- زمینه های فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری.

- موانع اجتماعی و فرهنگی توسعه منطقه ای علم و فناوری.

- پیامدهای فرهنگی و اجتماعی توسعه منطقه ای علم و فناوری.

8. خلاقیت و نوآوری در آمایش علم و فناوری.

- جایگاه نظام نوآوری در توسعه منطقه ای علم و فناوری.

- کاربرد چرخه نوآوری در آمایش علم و فناوری.

9. نظریه ها و روش های نوین آمایشی در حوزه علم و فناوری.

- کاربرد نظریه ها، مدل ها و روش های آمایش سرزمین در حوزه علم و فناوری.

- نقش مطالعات آمایشی در توسعه پایدار و متوازن منطقه ای علم و فناوری.

- مدل سازی ریاضی در آمایش علم و فناوری.

- رویکرد های برنامه ریزی منطقه ای در ارتقاء تولید علم و فناوری .

- نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علم و فناوری و آمایش سرزمین.

10. ابعاد و بستر های اقتصادی آمایش علم و فناوری. 

ـ       اقتصاد دانش بنیان و توسعه منطقه ای علم و فناوری.

- جایگاه آمایش علم و فناوری در بهبود برنامه های توسعه .

telegram instagram درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات