تعداد نتایج یافت شده برای عبارت "پژوهش های انتظامی": 3 مورد
فیلترها کلیـدواژه: شاخص های مسکن نوع سند: پایان‌نامه

تحلیل نابرابری فضایی شاخص های مسکن مناطق شهری (نمونه موردی شهر قزوین)

استاد راهنما: علیرضا سیاف زاده ، استاد مشاور: رودابه فرهادی ، دانشجو: نادره لطیفی ،
دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل مکانی شاخص های کمی و کیفی مسکن،مطالعه موردی شهر رامشیر

استاد راهنما: حسن حکمت نیا ، استاد مشاور: سید مهدی موسی کاظمی ، دانشجو: اسماعیل حمید ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: شهر ، مسکن ، شاخص های مسکن ، وقف

ارزیابی و تحلیل شاخص های مسکن و رابطه‌ی آن با کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی محله ی اسلام آباد شهر زنجان)

استاد راهنما: علیرضا محمدی ، استاد مشاور: حسین نظم‌فر ، دانشجو: سعید عباسی ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
درباره حریم خصوصی تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات