برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی تطبیقی ضمانت اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - 1382 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل ( مثبت و منفی ) از مباحث عمده حقوق مدنی است که متاسفانه به ندرت مورد بررسی واقع شده است ، اقوالی که در خصوص ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل ( منفی و مثبت ) در آثار حقوقی و فقهی دیده می شود ، اشاره وار و متعارض است . بر خلاف آنچه شهرت یافته ، خیار فسخ مندرج درماده 239 قانون مدنی ناشی از تخلف مشروط علیه از اجرای مفاد شرط نمی باشد ، بلکه ناشی از عدم امکان اجرای مفاد شرط می باشد . ما در این پایان نامه ثابت نمودیم که خیار فسخ ناشی از تخلف مشروط علیه از اجرای مفاد شرط صرف نظر از امکان یا عدم امکان اجبار مشروط علیه ، اصالت دارد . بنابراین دوحق : اول، خیار فسخ ناشی از تخلف مشروط علیه از اجرای مفاد شرط و دوم ، حق اجبار وی از طریق محاکم به اجرای مفاد شرط ، در عرض یکدیگر برای مشروط له موجود می باشد . ضمن آنکه در بررسی ضمانت اجراء تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و مادی ، با تکیه بر ماهیت تعهد شخصی مشروط علیه و حق دینی مشروط له ثابت نمودیم که اجبار مشروط علیه بر اجرای مفاد شرط فعل منفی حقوقی و مادی امکانپذیر نیست و اعاده وضع به حالت قبل از تخلف ، تجاوز از تکلیف و تعهد مشروط علیه و در پاره ای مصادیق، مانند تخریب و قلع و قمع بنا و مستحدثات با قاعده (( لاضرر و نهاد منع سوء استفده از حق )) در تعارض است . لذا تنها حق فسخ برای مشروط له در شرط ترک فعل مادی و حقوقی در کنار سایر ضمانت اجراهای غیر مستقیم موجود می باشد . بعلاوه اینکه ، ضمانت اجراهای غیر مستقیم در کنار حق اجبار مشروط علیه نیز می توند مورد استفاده باشد.

بررسی ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی عدالت ، اخلاق ، فقه و حقوق - 1394

ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی

مقاله نشریه: حقوق اسلامی » زمستان 1388  شماره23

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل

استاد راهنما: محمود کاشانی ، استاد مشاور: عباس قاسمی حامد ، دانشجو: عباس شوشتری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1386 - [کارشناسی ارشد]

ضمانت اجرای شرط ترك فعل حقوقی

مقاله نشریه: فقه اهل بیت » تابستان 1389  شماره62

بررسی ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی

مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی - 1395

ضمانت اجرای شرط فعل منفی در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

بررسی تطبیقی اجرای حدود از نظر مذاهب خمسه

دانشجو: سیدداود میرحسینی ، استاد مشاور: نریمان فاخری ، استاد راهنما: جلیل امیدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل منفی حقوقی

مقاله کنفرانس: پنجمين همايش سراسري علوم انساني و هنر - 1385

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل منفی حقوقی

مقاله نشریه: دادرسی » مهر و آبان 1385  شماره58

ضمانت اجرای شرط فعل منفی در حقوق کامن لا

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات