مقاله نشریه
شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نشریه پژوهش حقوق عمومی » تابستان 1389  شماره29
چکیده:
تفسير قرارداد به عنوان يكي از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبه حقوق خصوصي، در نظام هاي حقوقي مختلف همواره اهميت خاصي دارد. اهميت اين موضوع در زمينه اجراي تعهدات قراردادي، بر همگان آشكار است. با تحقيق در نظام هاي حقوقي همانند انگلستان و فرانسه، مشخص مي شود كه نظام تقنيني و قضائي همواره در جهت وضع و تكميل قوانين مربوط به تفسير قرارداد گام هاي جديدي برداشته و از موانع عملي اجراي قراردادها در روابط خصوصي اشخاص كاسته است. بررسي اين موضوع در حقوق ايران و نگرش به قوانين، به خصوص قوانين مدني، بيان كننده آن است كه بحث مربوط به تفسير قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذكر مصاديقي پراكنده در ضمن بحث در مورد متون قراردادي بسنده شده است. در اين نوشتار، سعي بر آن است كه با تبيين موضوع و تطبيق قواعد و اصول تفسيري نظام هاي حقوقي با مصاديق پراكنده در متون قانوني، فصلي منسجم و منضبط در باب تفسير قراردادها تنظيم گردد تا علاوه بر رفع خلا موجود در اين زمينه، با رفع ابهام از قراردادها به اجراي تعهدات ناشي از آن نيز كمكي شده باشد.

کليدواژگان: تفسير قراداد، قواعد و اصول تفسيري، توصيف قرارداد، تعديل قرارداد، تكميل قرارداد، تغيير قرارداد، اثبات قرارداد، مكتب اصالت فردي، مكتب اصالت اجتماعي، اراده ظاهري، اراده باطني، طبيعت قرارداد، قانون، عرف، انصاف، حسن نيت
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 5 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه شيوه هاي تفسير قرارداد در نظام حقوقي ايران و انگلستان

نشریه دو فصلنامه حقوق و سياست » , تابستان 1389, دوره 12, شماره 29

مقاله نشریه شيوه هاي تفسير قرارداد در نظام حقوقي ايران و انگلستان

نشریه پژوهش حقوق عمومي » ، تابستان 1389  شماره29
کلیدواژه: قانون ، حسن نيت ، عرف ، اراده باطني ، اراده ظاهري ، انصاف ، تكميل قرارداد ، تعديل قرارداد ، تفسير قراداد ، قواعد و اصول تفسيري ، توصيف قرارداد ، تغيير قرارداد ، اثبات قرارداد ، مكتب اصالت فردي ، مكتب اصالت اجتماعي ، طبيعت قرارداد

مقاله نشریه شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نشریه پژوهش حقوق و سیاست » 29-(1389)
کلیدواژه: قانون ، عرف ، انصاف ، حسن نیت ، اراده باطنی ، اراده ظاهری ، تفسیر قراداد ، قواعد و اصول تفسیری ، توصیف قرارداد ، تعدیل قرارداد ، تکمیل قرارداد ، تغییر قرارداد ، اثبات قرارداد ، مکتب اصالت فردی ، مکتب اصالت اجتماعی ، طبیعت قرارداد

مقاله نشریه شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسندگان: ، ،
نشریه پژوهش حقوق عمومی » 12-29.1(0)
کلیدواژه: تفسیر قراداد ، قواعد و اصول تفسیری ، توصیف قرارداد ، تعدیل قرارداد ، تکمیل قرارداد ، تغییر قرارداد ، اثبات قرارداد ، مکتب اصالت فردی ، مکتب اصالت اجتماعی ، ارادة ظاهری ، ارادة باطنی ، طبیعت قرارداد ، قانون ، عرف ، انصاف ، حسن نیت

مقاله نشریه شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسندگان: ، ،
نشریه  پژوهش حقوق عمومی » دوره:12 - شماره:29
کلیدواژه: تفسیر قراداد ، قواعد و اصول تفسیری ، توصیف قرارداد ، تعدیل قرارداد ، تکمیل قرارداد ، تغییر قرارداد ، اثبات قرارداد ، مکتب اصالت فردی ، مکتب اصالت اجتماعی ، اراده ظاهری ، اراده باطنی ، طبیعت قرارداد ، قانون ، عرف ، انصاف ، حسن نیت

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

قرارداد وثیقه در نظام حقوقی ایران با نگاهی برنظام حقوقی انگلستان

نویسنده: محمدرضا واحدی ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی - 1396

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی كامن لا

مقاله نشریه: علامه » پاييز و زمستان 1389  شماره29

ویژگی قرارداد بیمه حمل و نقل دریائی دو نظام حقوقی ائران و انگلستان

استاد راهنما: سید هادی حسینی ، استاد مشاور: عباس منتهایی ، دانشجو: علیرضا عسکری ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

تابعیت پذیری در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

دانشجو: سیران حسن زاده ، استاد مشاور: مجتبی واعظی ، استاد راهنما: عباس تدینی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی توسط دادرس در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

تفسیر قوانین در نظام حقوقی عرفی انگلستان و جامعه اروپا

مقاله نشریه: عدالت آرا » زمستان 1384 - بهار 1385  شماره2-3
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات