مقاله نشریه
نظریات اخلاقی در آیینه حقوق

نشریه نامه مفید » بهار1381  شماره29
کلیدواژه: اخلاق ، حقوق ، فلسفه اخلاق
چکیده:
در اين مقاله، ضمن معرفي اجمالي برخي نظريه هاي غالب اخلاقي، انعکاس اين نظريه ها در مقررات حقوقي بررسي مي شود. اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سيستم اخلاقي کانتي است، به عنوان نظامي اخلاقي، موجه و مبناي استاندارد و هنجارهاي حقوق بشري است. اخلاق نفع نگار با تمرکز بر مصلحت عمومي، به عنوان ملاک اصلي اخلاقي بودن هنجار، اصولا نمي تواند به عنوان مبناي اخلاقي در زمينه حقوق بشر قرار گيرد. اخلاق فضيلت مدار با وجود کاربرد آن در تربيت فضيلت محورانه افراد، قادر به ارائه نظريه عدالت و در نتيجه، ايجاد سيستمي حقوقي نخواهد بود. از سوي ديگر تاکيد بر فضيلتها در باز توزيع امکانات اجتماعي، اعم از ثروت و قدرت و معرفت مي تواند روحيه دورنگي و نفاق را گسترش داده و در عمل مروج رذيلت و نه فضيلت باشد. اخلاق نوع دوستانه علي رغم اين واقعيت که در گفتماني فمنيستي متولد شده است، ضرورتي ندارد در همان حوزه باقي بماند و مي تواند، در نظام حقوقي به عنوان مکملي براي اخلاق حق مدار مطرح باشد. نگارنده در اين مقاله به اين نتيجه خواهد رسيد که نظام حقوقي موجه و در عين حال کارا نمي تواند، تنها بر يک نظريه اخلاقي تکيه زند، بلکه بايستي انعکاسي از تلفيق نظريات اخلاقي مختلف باشد.


کليدواژگان: اخلاق، حقوق، فلسفه اخلاق
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه نظريات اخلاقي در آيينه حقوق

نشریه نامه مفيد » , بهار 1381, دوره 8, شماره 29 (حقوق)
کلیدواژه: اخلاق ، حقوق ، فلسفه اخلاق

مقاله نشریه نظريات اخلاقي در آيينه حقوق

نشریه نامه مفيد » ، بهار1381  شماره29
کلیدواژه: اخلاق ، حقوق ، فلسفه اخلاق

مقاله نشریه نظریات اخلاقی در آیینه حقوق

نویسنده: ،
نشریه نامه مفید » 29-(1381)
کلیدواژه: فلسفه اخلاق ، حقوق ، اخلاق

مقاله نشریه نظریات اخلاقی در آیینه حقوق

نویسنده: ،
نشریه  نامه مفید » دوره:8 - شماره:29
کلیدواژه: اخلاق ، حقوق ، فلسفه اخلاق

نظریات تربیتی و اخلاقی سعدی

دانشجو: علیرضا کشتکار ، استاد مشاور: محمود عابدی ، استاد راهنما: صمد موحد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران - 1385 - [کارشناسی ارشد]

تعلیم و تربیت اخلاقی و سنجش نظریات اخلاقی

مقاله کنفرانس: سومين همايش ملي بزرگداشت سهروردي با موضوع اخلاق كاربردي - 1391

تعلیم و تربیت اخلاقی و سنجش نظریات اخلاقی

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی  - 1393

بینش های اجتماعی در نظریات اخلاقی امام خمینی

نویسنده: علی مومن ،
مقاله نشریه: 15 خرداد » تابستان 1392  شماره36
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات