برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی وضعیت حقوقی قائم مقام تجارتی در حقوق ایران

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی - 1400 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
یکى از مهمترین نهادهایى که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و براى آن احکام و مقرراتى، هرچند ناقص، مقرر نموده، قائم مقام تجارتى است. بهنظر می‌رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قائم مقامى براى این نهاد، صرفآ معنى لغوى آن یعنى نیابت و جانشینى است، چرا که اگر معنى اصطلاحى قائم مقامى در حقوق مدنى، مدنظر بود، به کلى تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق مىکرد. در صورتیکه قائم مقام تجارتى شخصى است که به نام و به حساب رئیس تجارتخانه، فعالیت تجارتى مىنماید و نقش او صرفآ واسطه‌اى مىباشد که آثار اقدامات و معاملات منعقده توسط وى نیز، مستقیمآ دامنگیر اصیل یا رئیس تجارتخانه مىگردد.

بررسی قائم مقام تجارتی در قانون تجارت و لایحه جدید تجارت

استاد راهنما: رضا سکوتی نسیمی ، استاد مشاور: غلامرضا حاجی نوری ، دانشجو: اسماعیل بخشی زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی وضعیت حقوقی فرزند نامشروع در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

بررسی وضعیت حقوقی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس - 1391

بررسی وضعیت حقوقی افراد مشکوک التابعیت در حقوق ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها - 1397

بررسی وضعیت حقوقی فرزندخواندگی در حقوق اسلام و ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی - 1395

بررسی وضعیت حقوقی شركت های تجارتی ثبت شده در شهرستان سنندج

مقاله نشریه: بررسی های بازرگانی »   (پياپي 223)، بهمن و اسفند 1388  شماره39

بررسی وضعیت حقوقی مهریه‌های غیر مقدورالتسلیم در حقوق ایران

استاد راهنما: رضا حسین گندم کار ، استاد مشاور: عزیزالله فهیمی ، دانشجو: عباسعلی امیدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1389 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات