برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
شیوه های تضمین پرداخت ثمن(با استفاده از مالیت مبیع)در حقوق آلمان،انگلیس و فرانسه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1389 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
به منظور تضمین پرداخت ثمن، فروشنده حسب موردحق مالکیت مبیع را بطور مطلق ویابا تجزیه مالکیت، حق تصرفات حقوقی و مادی متلف را معلق بر پرداخت ثمن نموده که درصورت عدم پرداخت ثمن بیع باطل و خریدار ضمن استرداد مبیع درقبال منافع (مستوفات و غیر مستوفات) مسئول می باشد شق اخیر (تعلیق تصرفات متلف)نوع چهارم از تعلیق مباشدکه درادبیات حقوقی مسبوق به سابقه نبوده و توسط اینجانب ابداع و تعریف گردیده که با توجه به خصیصه کاربردی ان امیداست موردمطالعه و بررسی بیشتری قرار گیرد

شیوه های تضمین پرداخت ثمن در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل

استاد راهنما: عبدالحمید مرتضوی ، استاد مشاور: جمشید یحیی پور ، دانشجو: مسلم عبدی زاد سنگرودی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری - 1391 - [کارشناسی ارشد]

ضمان درک مبیع در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1378 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی شیوه پرداخت و تعیین ثمن در حقوق ایران

مقاله نشریه: پیام اتاق ارومیه » مهر و آبان 1392  شماره7-8

ضمانت از عیب مخفی مبیع در حقوق فرانسه

نویسنده: مراد نصیری ،
مقاله نشریه: حقوقی دادگستری » پاييز 1386  شماره60

روش های پرداخت ثمن در حقوق تجارت بین الملل

مقاله نشریه: پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل » پاييز 1393  شماره1

روش هاي پرداخت ثمن در حقوق تجارت بين الملل

مقاله نشریه: فقه و تاریخ تمدن » بهار 1393 شماره39

اثار تسلیم مبیع منقول در حقوق ایران و انگلیس

پدیدآور: ثریا فرجی ، استاد مشاور: محمد بهمنی ، استاد راهنما: پژمان پیروزی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی توابع مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه مصر

دانشجو: علی داوری ، استاد راهنما: غلامعلی سیفی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - 1377 - [کارشناسی ارشد]

ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن در فقه و حقوق ايران

مقاله نشریه: فقه، حقوق و علوم جزا » پاييز 1395 شماره1
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات