برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

تحلیل فقهی پول

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1400 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
این رساله در سه بخش و ده فصل و جمع بندی در انتهای آن تنظیم گردیده است و هدف از آن شناخت ماهیّت پول و رسیدن به حکم فقهی مربوط به آن است، از آن جا که پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است از این رو شناخت دقیق ماهیت پول و استنباط احکام فقهی آن اهمیّت ویژه دارد؛ زیرا عدم شفافیّت ماهیّت پول به احکام ناسازگاری در فقه خواهد انجامید و تنوع آراء فقهی و حقوقی را در حوزه فقه و حقوق موجب خواهد شد. تا وقتی که پول به شکل سکه‌های طلا و نقره جریان داشت، ماهیّت فلزی آن برای همه قابل تشخیص بود، اما وقتی پول کاغذی در جای پولهای فلزی نشست، و سپس پولهای تحریری و الکترونیکی که حتّی همان کاغذ کم ارزش اسکناس را هم ندارد به جریان افتاد، ابهام در حقیقت و چیستی پول راه پیدا کرد و پرسشهای متعددی را جلو روی فقیهان قرار داد. پرسشهایی که فقط با مشخص شدن ماهیّت و چیستی پول کنونی می توان برای آن پاسخی شایسته یافت، زیرا ماهیّت و چیستی چیزی که پول است در تعلق حکم شرعی و حقوقی به آن دخالت تام دارد به طور مثال زکات زمانی به پول تعلق می گیرد که مسکوک طلا ونقره باشد و احکام صرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره باشد. به علت ابهام و عدم شفافیّت در ماهیّت پولهای کنونی بعد از جایگزینی اسکناس به جای فلزاتی چون طلا و نقره و نیز مطرح شدن عوامل تورّم و نوسانات شدید قیمتها که بر قدرت خرید پول تأثیر می‌گذارد و ارزش آن را در برابر منافع، کالاها و خدمات رائه شده‌ می کاهد، مشکلی در عرصه بدهی ها مطرح گردید. احکام صرف و احکام مربوط به ضمان از دیگر گستره‌های چنین مشکلی است. در این پایان نامه با بهره گیری از آراء و نظرات برخی از فقه پژوهان و اندیشه وران، نخست مال بودن پول را ثابت نموده سپس در پی شناخت ماهیّت پول کنونی، دو نظریّه قدرت خرید و ارزش اسمی را مورد بحث و تحلیل قرارداده‌ و برخی از احکام فقهی پول را بر رسی می کنیم.

تحلیل فقهی پول

استاد راهنما: حسن آقا نظری ، استاد مشاور: سعید فراهانی فرد ، دانشجو: محمد عیسی هاشمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده علوم انسانی - 1386 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل فقهی-حقوقی بیمه کاهش ارزش پول

دانشجو: حسن مختاری ، استاد مشاور: محسن بکایی ، استاد راهنما: محمدرضا عزیزاللهی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت فقهی پول

استاد راهنما: احمد اسماعیل تبار ، استاد مشاور: کمال نیک فرجام ، دانشجو: سید حسین طباطبایی اصل ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل فقهی- اقتصادی جبران كاهش قدرت خرید پول

مقاله نشریه: پژوهش های اقتصادی ایران » تابستان 1392  شماره55

ابعاد فقهی پول شویی

استاد راهنما: حسینعلی سعدی ، استاد مشاور: محمد جواد شریف زاده ، دانشجو: سید مصطفی صالح نژاد ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی وقف پول

مقاله نشریه: فقه » بهار 1392  شماره75

بررسي فقهي پول مجازي

مقاله نشریه: تحقیقات مالی اسلامی » بهار و تابستان 1396 شماره12

بررسی فقهی حقوقی وقف پول

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1389 - [کارشناسی ارشد]

امكان سنجی فقهی وقف پول

نویسنده: جواد سعادت فر ،
مقاله نشریه: وقف میراث جاویدان » تابستان 1385  شماره54
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات