برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
قاعده تقلیل ثمن (price reduction rule ). عدم مطابقت(non conformity). ضمانت اجرایی جبران خسارت(damage remedy).. کنوانسیون بیع بین المللی کالا (Convention on International Sales of Goods)

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

استاد راهنما: محمود صادقی ، استاد مشاور: محمد باقر پارساپور ، دانشجو: مهدی ربیعی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن درحقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

استاد راهنما: محمود صادقی ، استاد مشاور: محمد باقر پارسا پور ، دانشجو: مهدی ربیعی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1389 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل قاعده ی تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع کالا 1980

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد - 1394

اختیار تقلیل ثمن (مطالعه تطبیقی در كنوانسیون بیع بین المللی، فقه امامیه و حقوق ایران)

مقاله نشریه: مدرس علوم انسانی ( پژوهش های حقوق تطبیقی) »   (پياپي 73)، پاييز 1390  شماره3

بررسی زمان ومکان تسلیم کالا وپرداخت ثمن (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980وحقوق ایران)

دانشجو: آزاده نوروزی ، استاد مشاور: عبدالحمید مرتضوی ، استاد راهنما: فخرالدین اصغری آقمشهدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری - 1391 - [کارشناسی ارشد]

نظریه تقلیل خسارت در كنوانسیون بیع بین المللی كالا (1980 وین) و حقوق ایران

مقاله نشریه: دانش حقوق مدنی » بهار و تابستان 1392  شماره1

روشهای تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین مصوب 1980 و حقوق ایران

دانشجو: عیسی امینی ، استاد مشاور: بهروز اخلاقی ، حسین صفایی ، استاد راهنما: عزت الله عراقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1383 - [پایان نامه دکترا]

مطالعه تطبیقی تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسنده: آمنه رییس پور ،
مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران - 1397
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات