برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

بررسی شکل‌گیری هویت: مفاهیم "آمیختگی" و "بی خانمانی" در رمان‌های خم رودخانه و نیمه زندگی اثر نایپل

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، پدیدآور: ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی - 1393 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
پژوهش حاضر با تکیه برنقد پسااستعمارگرائی به بررسی شکل گیری هویت افراد در دوره پس ازاستعمار و احساس بی خانمانی آنها،در دورمان اصلی وی. اس. نایپل : در خم رودخانه و نیمه زندگی می پردازد. در واقع این پایان نامه تلاش دارد تا با محوریت قرار دادن آراء هومی بابا به خصوص مفاهیم آمیختگی و آوارگی وی، و نیز با نگاهی به نظریه هویت فرهنگی استوارت هال وعقاید اوتار برا و دورین مسی درباره موضوعاتی همچون خانه و مکان، وضعیت دشوار افراد در دوران استعمار و نیز مهاجران در دوران پس ازاستعمار را که در جستجوی خانه و هویتی از آن خویش هستند و نیز تغییرات دگرگون کننده ای که دراین راستا درهویت ودرنوع نگرش آنها به مسئله خانه رخ می دهد را، به تصویربکشد. رساله حاضر، صرف نظراز بخش های های مقدمه و نتیجه گیری، شامل سه فصل اصلی می باشد. فصل دوم که به چارچوب نظری رساله اختصاص دارد شامل مطالبی در مورد تاریخچه ونظریات ونقدهای مرتبط با پسااستعمارگرائی و نیز مباحثی درمورد آراء بابا و سه منتقد مذکورمی باشد.بابا آمیختگی یا به عبارتی تداخل فرهنگی را برگرفته از فضای سومی می داند که در آن روابط و درنتیجه هویت، نه براساس فرضیات قدیمی مبتنی بر تقابلهای دوگانه، بلکه براساس تعامل فرهنگی میان استعمارگر و استعمارشده بنا شده است.مبحث آمیختگی موضوع بحث در فصل سوم است که عمدتا به بررسی شخصیتهای کلیدی دو رمان منتخب نایپل می پردازد. دراین بخش فرآیند شکل گیری هویت افراد در دوران پس ازاستعمار که شامل مراحل تقلید، از خود بیگانگی و در نهایت به رسمیت شناختن ضرورت بازسازی دوباره هویت در دنیای چند فرهنگی است، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. این امر با تکیه بر شخصیت های محوری رمان ها، بویژه شخصیتهای سلیم و ویلی، که درشرایط پرهرج و مرج و آشفته کشورهای تازه استقلال یافته آفریقایی و آسیایی زندگی می کنند، فراهم آمده است. فصل چهارم بر محورمفهوم بی خانمانی ومسئله خانه می گردد وتصویری از نقل مکان و آوارگی استعمارشدگان و مهاجران در دوران پس ازاستعمار را ارائه می کند. دراین قسمت آمده است که جستجو برای داشتن آشیانه ای ثابت و حس تعلق دراستعمارشدگان وآوارگان تلاشی بیهوده است و در واقع ضرورت دنیای پسا استعمار گرا ایجاب می کند که آنها دنیا را به صورت فضایی سکونت ناپذیر، درهم آمیخته و درحال تغییر.ببینند..سرانجام،.فصل.پایانی.به.بحث.در.مورد.شباهت.زندگی.و.شخصیت.نایپل.به.کاراکترهایش.می.پردازد.ونیز.جمع.بندی.کلی.از.مباحث.بخشهای.مختلف.رساله.را.ارائه..می کند.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

جابجایی فرهنگی، چندگانگی، بحران هویت: خوانشی پسااستعماری از نیمه زندگی و بذرهای جادویی وی. اس. نایپل

استاد راهنما: فاضل اسدی امجد ، استاد مشاور: کامران احمدگلی ، دانشجو: سارا غلامی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بی خانمانی در دانمارك و مسئولیت شهرداریها

مقاله نشریه: شهرداریها » مرداد 1381  شماره39

پیچ و خم در رودخانه

مقاله نشریه: هنر معماری » تابستان 1387  شماره9

تحلیلی بر مفاهیم مکانی خانه و نامکانی بی خانمانی با تاکید بر تاثیر فرهنگ

مقاله کنفرانس: سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم - 1396

بررسی بحران هویت در رمان‌های نوجوان دهه‌های هفتاد و هشتاد

دانشجو: حسن آقاپورکوچه قاضی ، استاد مشاور: رحمان مشتاق مهر ، استاد راهنما: ناصر علیزاده خیاط ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

از خود بیگانگی و جستجوی هویت در رمان خانه ای برای آقای بیسواس اثر و.س. نایپل

دانشجو: سمانه خشه ، استاد مشاور: محمود دارم ، استاد راهنما: سید رحیم موسوی نیا ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات