برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانسی گردابه بزرگ

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مکانیک - 1393 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
در این پژوهش جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی در مرحله مکش و تراکم شبیه‌سازی‌شده است. برای شبیه¬سازی اغتشاش ایجادشده درون سیلندر، یک کد عددی مربوط به مدل شبیه¬سازی گردابه بزرگ با مدل زیر شبکه اسماگورینسکی توسعه‌یافته است. موتور شبیه‌سازی‌شده در این پژوهش، موتور آزمایشگاهی متقارن کالج امپریال لندن می¬باشد که دارای هندسه سیلندر و پیستون تخت و همچنین سوپاپ ثابت است. در بخش ابتدایی نتایج، مقایسه¬ای بین دو مدل اغتشاشی شبیه¬سازی گردابه بزرگ و کی اپسیلون صورت گرفته است که نتایج ارائه‌شده نشان می¬دهد مدل شبیه¬سازی گردابه بزرگ، نتایج مربوط به جریان مغشوش درون سیلندر را با دقت بیشتری نسبت به مدل کی اپسیلون ارائه می¬دهد که ازجمله آن‌ها می¬توان به سرعت مربع میانگین ریشه که نشان‌دهنده سطح نوسانات سرعت است اشاره کرد. همچنین روش شبیه‌سازی گردابه بزرگ جزئیات بیشتری نسبت به مدل کی اپسیلون در ساختار جریان درون سیلندر نشان می¬دهد. در بخش دوم نتایج شبیه-سازی مربوط به موتور کالج امپریال لندن، سوپاپ متحرک در نظر گرفته‌شده و برای بررسی تأثیر هندسه سیلندر و پیستون بر روی نرخ گردش جریان، بر روی سرسیلندر و پیستون کاسه¬ای استوانه¬ای و متقارن لحاظ شده است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

شبیه سازی گردابه بزرگ جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی

مقاله کنفرانس: نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز - 1394

شبی هسازی گردابه بزرگ جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی

مقاله کنفرانس: دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز - 1396

حل عددی جریان هوای ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانس ‏‎ASM‎‏

استاد راهنما: حسن خالقی ، دانشجو: ابراهیم فلاح ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1380 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل عددی جریان هوای ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی

استاد راهنما: حسن خالقی ، دانشجو: نیما مصلح ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1375 - [کارشناسی ارشد]

بهبود شبیه سازی جریان داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل غیرخطی k-ε های توربولانسی (انگلیسی)

مقاله نشریه: پژوهشهای كاربردی و محاسباتی در مهندسی مكانیك » (پياپي 9)، Autum-Winter 2015-2016 شماره1

شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدل های مختلف آشفتگی

نویسندگان: جوازشگیان ، زارع ،
مقاله نشریه: علوم كاربردی و محاسباتی در مكانیك » 1389  شماره1

حل عددی جریان درون سیلندر موتورهای احتراق داخلی اشتعال جرقه ای

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1362 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات