برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی مواعد دادرسی در امور مدنی از لحاظ فقهی و قانونی

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: مواعد دادرسی
چکیده:
در دادرسی های مدنی یکی از مهمترین اقدامات شکلی که عدم توجه به آن ها، به طور جدی موجب به خطر افتادن موقعیت متداعیین دعوا می گردد، مواعد است، موعد در دادرسی مدنی عبارت است از مدت زمانی که شخص در طول آن مجاز و یا مکلف به انجام دادن عملی خاص است، چه این عمل اعتراض به رأی و امثالهم باشد، چه تودیع هزینه دادرسی و کارشناسی و حتی اظهارنظر کارشناس.مواعد به دونوع مواعدقضایی و قانونی تقسیم می گردند، موعد قانونی مدت زمانی است که در خود قانون مشخص شده است و موعد قضایی مدت زمانی است که حسب اختیارات قانونی توسط دادگاه به منظور انجام عملی تعیین می گردد.از جمله مواعدقانونی می توان به مهلت ده روز برای رفع نقص دادخواست، مهلت ده روز برای ارائه سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده است ، مهلت بیست روز برای واخواهی، تجدیدنظرخواهی ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی اشاره کرد.روش تحقیق اسنادی و کتابخانه است

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی

دانشجو: محمد رضا هاشمی ، استاد مشاور: دکتر فهیمی ، استاد راهنما: دکتر حسن زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی فقهی و حقوقی سكوت در دادرسی مدنی

مقاله نشریه: پژوهش های فقهی » پاييز و زمستان 1391  شماره2

اعاده دادرسی در امور مدنی

استاد راهنما: عزیزالله فهیمی ، استاد مشاور: ابراهیم عبدی پور ، دانشجو: مهرزاد مسیحی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1385 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات