برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
عدالت قاضی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه مذاهب اسلامی - دانشکده الهیات - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
مبحث قضاوت از نظر اسلام امری خطیر و منصبی حائز اهمیت به شمار می رود.دین مبین اسلام جایگاه قضاوت را رفیع و ممتاز تفسیر نموده، به طوری که قاضی باید همواره خویش را در بزنگاه ورود به بهشت و یا سقوط به جهنم تصور نماید. در اسلام پایگاه قضاوت و داوری در پیشگاه خداوند از همه ی امور و مشاغل برتر بوده زیرا قضاوت همچون ترازوی عدل است که اموال مردم را برابر می سازد و بدین وسیله روزگار، مردمان اصلاح و امر دین ایشان استوار می گردد. براین اساس و با عنایت به اهمیت والا و جایگاه ممتاز قضاوت، قاضی نیز باید دارای شروطی باشد که مهمترین شروط این منصب "عدالت" است.این شرط مهم از منظر فقهای مذاهب و حقوقدانان مطمح سخن و مورد اختلاف نظر است.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حجر بیمار در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

استاد راهنما: احمد باقری ، استاد مشاور: محمد عادل ضیائی ، دانشجو: نگین فریدون فر ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه مذاهب اسلامی - دانشکده مذاهب اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تزویج صغیره در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

دانشجو: سمیه منصوری ، استاد مشاور: جلیل امیدی ، استاد راهنما: محمد عادل ضیائی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه مذاهب اسلامی - دانشکده حقوق و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

اقرار در فقه جزایی مذاهب خمسه و حقوق ایران

استاد راهنما: سید عباس تولیت ، استاد مشاور: محمد عادل ضیایی ، دانشجو: عاطفه ابراهیمی سروعلیا ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه مذاهب اسلامی - پژوهشکده فقه و حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه

مقاله نشریه: فقه مقارن » بهار و تابستان1392  شماره1

هدیه به قاضی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

استاد راهنما: محمد عادل ضیائی ، استاد مشاور: جلیل امیدی ، دانشجو: ایوب شافعی پور ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه مذاهب اسلامی - دانشکده مذاهب اسلامی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبيقي حكم هديه به قاضي در فقه مذاهب خمسه

مقاله نشریه: پژوهش های فقهی » پاييز 1397 شماره3
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات