برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

حق فسخ در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
امروزه، با توجه به وضعیت مسکن و نیاز جامعه‌ی کنونی، قراردادهای پیش‌فروش ساختمان، بیشترین نوع معاملات املاک را به خود اختصاص داده است. از اینرو، قانون‌گذار به منظور تعیین ضوابط و قواعد مشخصی برای این نوع از قراردادها، در دی ماه سال ????، اقدام به تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان نمود. قبل از تصویب این قانون، قانون منسجمی که حاکم بر روابط طرفین قرارداد پیش‌فروش باشد، وجود نداشت. در قانون مذکور، برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین قرارداد پیش‌فروش، نوعی حق فسخ خاص را پیش‌بینی نموده است که می‌توان به حق فسخ پیش‌خریدار به علت اختلاف مساحت اشاره کرد که با مقررات قانون مدنی در باب اختلاف مساحت متفاوت است و همچنین، می‌توان به حق فسخ پیش‌فروشنده در صورت عدم پرداخت عوض قرارداد اشاره نمود که دارای وجوه افتراقی با خیار تأخیر ثمن در قانون مدنی می‌باشد. احکام سایر خیارات در این قرارداد به علت سکوت قانون پیش‌فروش ساختمان، منطبق با مقررات قانون مدنی می‌باشد. در این پایان‌نامه به بررسی حق فسخ به درخواست پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسه‌ی آن با احکام مندرج در قانون مدنی پرداخته می‌شود تا وجوه اشتراک و افتراق مقررات موجود در قانون پیش‌فروش ساختمان و قانون مدنی، مشخص گردد.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی - 1397

حق فسخ پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 و تناقض آن با مالکیت تدریجی پیش خریدار

مقاله کنفرانس: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران - 1397

حقوق و تعهدات پیش خریدار براساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

استاد راهنما: حمید ابهری ، دانشجو: مریم رضوانی ثانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1392 - [کارشناسی ارشد]

حقوق و تعهدات پیش فروشنده بر اساس قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن بانهاد فسخ در قانون مدنی

دانشجو: مهین قاسمی ، استاد مشاور: ایوب احمدپور ، استاد راهنما: جمشید یحیی پور ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - 1395 - [کارشناسی ارشد]

موجبات حق فسخ نکاح در قانون مدنی ایران

دانشجو: ابراهیم رضوانی ، استاد مشاور: گودرز افتخارجهرمی ، استاد راهنما: حسین مهرپور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1389 - [کارشناسی ارشد]

حق انصراف در قراردادهای تجاری الکترونیکی و مقایسه آن با حق فسخ در قانون تجارت الکترونیک

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات