برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
ماهیت صدور سفته در فقه مذاهب اسلامی و آثار آن

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: سند تجاری ، سفته ، سند دین ، ایقاع
چکیده:
چکیده سفته یکی از اسناد براتی پرکاربرد در اقتصاد امروزی است که برخلاف برات ماهیت صدور آن، آن‌چنان که باید تحلیل نشده‌است. این در حالی است که برخی از فقهای مذاهب اسلامی در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده‌اند. هم‌چنین برخی از نظریات حقوق‌دانان در مورد ماهیت برات نیز قابل تعمیم به سفته می‌باشد. بر این اساس در مورد ماهیت صدور سفته دو دسته نظریه قابل طرح است: نظریات مبتنی بر عمل حقوقی نبودن صدور سفته، مشتمل بر نظریه‌های «سنددین» و «قبول حواله» بودن، و دوم نظریات مبتنی بر عمل حقوقی بودن صدور سفته. در میان این نظرات برخی قائل به «عقد بودن» صدور سفته می‌باشند و برخی دیگر نظریه‌ی «ایقاع بودن» صدور سفته را مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد، با توجه به لزوم تفکیک بین ماهیت «سند سفته» و ماهیت «صدور سفته» و هم‌چنین بر مبنای ملاک‌های تمیز بین عقد و ایقاع، ماهیت صدور سفته ایقاع و موضوع آن «انشای تعهد بی‌قید و شرط به پرداخت در برابر دارنده در موعد معین یا عندالمطالبه» است. در مورد آثار صدور سفته نیز باید گفت،‌ مهمترین اثر صدور سفته، «تعهد به پرداخت» است. برخلاف تصور برخی از نویسندگان، سقوط تعهد منشأ را به عنوان یکی از آثار صدور سفته نمی‌توان پذیرفت. مفهوم محل در سفته برخلاف نظر اکثر حقوق‌دانان، مصداق دارد و آن عبارت است از: «اعتباری که صادرکننده‌ی سفته مبتنی بر مالی که از دارنده‌ به وی منتقل شده‌است،‌ با صدور سفته ایجاد و به دارنده‌ منتقل می‌نماید». در صورت پذیرش نظریه‌ی محل در حقوق ایران، انتقال محل سفته به دارنده‌ی آن، یکی دیگر از آثار صدور سفته می‌باشد. واژگان کلیدی: سندتجاری، سفته، سند دین، ایقاع، تعهد به پرداخت، نظریه‌‌ی محل.

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی تطبیقی إذن و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی

استاد راهنما: سیدعلی پورمنوچهری ، استاد مشاور: مجید وزیری ، دانشجو: علی شیبانی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مورد عقد نكاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامي

مقاله نشریه: فقه مقارن » بهار و تابستان 1396 شماره9

بررسی ماهیت، احکام و آثار خواب در فقه مذاهب اربعه اهل سنت

استاد راهنما: فرزاد پارسا ، استاد مشاور: سهیلا رستمی ، دانشجو: حلیمه کریمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مفهوم شناسي واژه نكاح در فقه مذاهب اسلامي و آثار مترتب بر آن

مقاله نشریه: فقه مقارن » بهار و تابستان 1397 شماره11

ماهیت عقد استصناع و احکام آن در مذاهب اسلامی

دانشجو: منتظر مهدی ، استاد مشاور: مجتهد شبستری ، استاد راهنما: مجید رضایی ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - 1395 - [دکترای تخصصی]

یمین در فقه مذاهب اسلامی (مذاهب خمسه)

دانشجو: حسن زاده دلگشا ، استاد راهنما: حسین کریمی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1377 - [کارشناسی ارشد]

فقه شیعه و جایگاه آن نزد مذاهب اسلامی

نویسنده: مهدی رستم نژاد ،
مقاله نشریه: شیعه شناسی » پاييز 1391  شماره39
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات