برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
اثر نانو ذره نقره استخراج شده از گیاه پولیکاریا بر روی تشکیل آمیلوئید در آلفا-لاکتالبومین وعمل چاپرونی بتا-کازئین

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
تجعات غیرطبیعی پروتئین به شکل فیبریل های آمیلوئیدی علت اصلی بسیاری از بیماری های نورودژنراتیو مانند آلزایمر،پارکینسون،بیماری کروتزفیلدجاکوب،دیابت نوع دو و دیگر بیماریهاست. چاپرون های مولکولی، پروتئین هایی هستند که از تا خوردن ناقص پروتئین و بنابراین تجمع آن جلوگیری می کنند. در این تحقیق اثر نانوذرات نقره استخراج شده از گیاه Pulicaria undulate L. بر روی تشکیل آمیلوئید در آلفا-لاکتالبومین و همچنین خاصیت چاپرونی بتا-کازئین مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر نانوذرات نقره و چاپرون بتا-کازئین بر روی تجمعات آمیلوئیدی آلفا-لاکتالبومین با استفاده از طیف سنجی نور مرئی، فلورسانس تیوفلاوین تی، فلورسانس تریپتوفان ذاتی و ANS، طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی و الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید و میکروسکوپ الکترونی گذاره ((TEM ارزیابی گردید. داده های حاصل از فلورسانس تیوفلاوین، نشرذاتی تریپتوفان، ANS و طیف سنجی نور مرئی نشان دادند که افزودن نانوذرات نقره باعث کاهش معنی داری در شدت نشر و جذب نمونه آلفا-لاکتالبومین احیاء شده می شود که بیانگر اثر مثبت نانوذرات نقره در مهار تجمعات پروتئینی می باشند، همچنین در حضور چاپرون بتا-کازئین در مقایسه با عدم حضور آن کاهش نشر بیشتری مشاهده شد و به میزان بیشتری تجمعات پروتئینی را مهار کردند، اندازه گیری فلورسانس نمونه های حاوی بتا-کازئین و نانوذرات نقره نشان دادند نانوذرات نقره تغییرات چشمگیری در ماکزیمم فلورسانس بتا-کازئین بوجود نمی‌آورند بنابراین اثری روی عمل چاپرونی بتا-کازئین ندارند. نتایج حاصل از TEM نیز نشان داد در حضور نانوذرات نقره از فیبریل های آمیلوئیدی آلفا-لاکتالبومین احیاء شده کاسته شده و تجمعات آمورف تشکیل شده اند، همچنین با افزودن بتا-کازئین و نانوذرات نقره نیز تجمعات آمورف کمتری مشاهده شد. طیف سنجی دو رنگ نمایی حلقوی نشان داد که نانوذرات نقره باعث حفظ پایداری ساختار دوم و سوم پروتئین شده و درحضور بتا-کازئین این پایداری بیشتر می شود همچنین یافته های حاصل از SDS-PAGE نشان داد که در حضور نانوذرات نقره، تحرک الکتروفورزی آلفا-لاکتالبومین احیاء شده افزایش و جرم مولکولی آن کاهش می یابد و در حضور بتا-کازئین تحرک الکتروفورزی به میزان بیشتری افزایش یافت. نتایج ما نشان داد که نانوذرات نقره تأثیری روی عمل چاپرونی بتا-کازئین ندارند و هرکدام از این دو عامل اثر مهاری خود را به‌صورت مستقل بر روی پروتئین هدف اعمال می کنند.

اثر آرژنین بر روی خاصیت چاپرونی گلیسرول در جلوگیری از تشکیل تجمعات پروتئین آلفا-لاکتالبومین

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، دانشجو: مهرنوش مودی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر چاپرونی B-کازئین در جلوگیری از تشکیل آمیلوئید در K-کازئین در حضور دکستران

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، استاد مشاور: عادله دیوسالار ، دانشجو: مجید محمدی دره میانه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1392 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر عامل ازدحام بر سرعت تشکیل آمیلوئید در آلفا-لاکتالبومین و اصلاح آن به وسیله مولکول چاپرون آلفا-کازئین

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، استاد مشاور: محمد حسین سنگتراش ، دانشجو: نسیم فریدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم - 1388 - [کارشناسی ارشد]

‏ بررسی‎ ‎اثر‎ ‎آرژنین بر فعالیت چاپرونی آلفا‎-‎کازئین بر‎ ‎تشکیل آمیلوئیدهای آلفا‎-‎لاکتالبومین ‏در حضور دکستران ‏

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، استاد مشاور: ندارم ندارم ، دانشجو: زهره شهابی رابری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثر آرژنین بر روی فعالیت چاپرونی گلیسرول در ممانعت از تشکیل فیبریل‌های آمیلوئیدی کاپا-کازئین در حضور دکستران

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، استاد مشاور: علی شهرکی ، دانشجو: زینب سلیمان پور ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1395 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه ی برهمکنش میرستین و مورین هیدرات با آلفا-لاکتالبومین و بررسی اثر بازدارندگی آن ها بر روی تشکیل فیبریل های آمیلوییدی آلفا-لاکتالبومین

استاد راهنما: فخری السادات محمدی ، دانشجو: یاسر فاتحی بابی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده شیمی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مکانیسم اثر بتا-کازئین بر روی تشکیل، تجمع و رسوب فیبریلهای آمیلوئیدی 1-40 Aβ

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، پدیدآور: سیما شهرکی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم پایه - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مقایسه حذف رنگ متیلن بلوبا نانو ذره نقره و نانو ذره پالادیوم تثبیت شده روی کربن فعال مقایسه استخراج و پیش تغلیظ برخی یون‌های فلزیی با نانو ذره نقره و پالادیوم تثبیت شده روی کربن فعال

استاد راهنما: مهراورنگ قایدی ، دانشجو: شقایق حیدرپور ،
پایان‌نامه: دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز پیام نور شیراز - 1391 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر نانوذره طلا سنتز شده از موسیلاژ چای ترش بر روند تشکیل تجمعات در پروتئین آلفا-لاکتالبومین

استاد راهنما: آرزو قهقایی ، استاد مشاور: جعفر ولیزاده ، دانشجو: مهتاب میرزاحسینی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم - 1395 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات