برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
بررسی ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و مذاهب خمسه

غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
این پایان نامه برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل، ترک فعل ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: مجرد ترک فعل، ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی(مثبت) و ترک فعل مسبوق به وجود قرارداد(تعهد). در قسم اول بدون تردید تارک را می توان قاتل به شمار آورد. در قسم دوم تارک، قاتل است و در صورت وجود ضوابط قتل عمدی، قاتل عمدی هم محسوب می شود. و نیز "بررسی فقهی- حقوقی ترک فعل" عنوانی است که این جرم را از دیدگاه فقیهان شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت، قوانین، روی? قضایی و نظرهای مشورتی- حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز حقوق تطبیقی و حقوق جزای بین المللی بررسی می کند. با توجه به اینکه تحقق و عدم تحقق عنصر مادی جرم با ترک فعل، به خصوص با ترک فعل دارای نتیجه (فعل ناشی از ترک فعل)، از موضوعات انگشت شماری است که طی قرون متمادی، این همه در معرض نفی و اثبات فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است و آنان برای رفع اشکالات مطرح شده پاسخ های متعددی به دست داده اند، ضرورت بحث از این موضوع به خوبی آشکار می شود. پیش بینی موارد متعددی از ترک فعل، به عنوان جرم در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی و نیز قوانین جزایی کشورها و اسناد بین المللی، حاکی از پذیرش این واقعیت است که ترک فعل نیز همانند فعل، واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یک جرم است و در شرایط خاص، عنصر مادی جرم را می توان تحقق بخشید. در برابر، برخی صاحب نظران، با عدمی انگاشتن ترک فعل و عدم صدور رفتار فیزیکی خاص از خودداری کننده و نبود رابط? سببیت میان ترک فعل و نتیجه مجرمانه، این موضوع را نفی و انکار کرده اند و معتقدند که ترک فعل قابلیت تحقق عنصر مادی جرم را ندارد. بر فرض که امر وجودی باشد، ترک فعل از طریق تسبیب، آن هم به صورت عدم مانع در ایجاد نتیج? مجرمانه تأثیر دارد و با وجود مباشر، که نقش مهم تری در تحقق جرم دارد، نمی توان نتیجه را به عدم مانع استناد داد. بنابراین، این گروه از صاحب نظران از اساس، جرم ترک فعل دارای نتیجه را انکار کرده اند. بر اساس یافته های این تحقیق و قانون مجازات اسلامی و لایح? آن و اصول و مبانی فقهی، ترک فعل، به شکل تسبیب در تحقق پدید? مجرمانه تأثیر دارد و طبق قاعده فقهی، در موارد اجتماع سبب و مباشر، اگر سبب اقوا از مباشر باشد، جرم مستند به سبب است. بنابراین، در مواردی که تأثیر تارک فعل در ایجاد نتیج? مجرمانه بیش از مباشر باشد، ترک فعل قابلیت تحقق عنصر مادی جرم را دارد. ترک فعل نیز همانند فعل، طبق شرایط معینی، واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یک جرم است. از این رو، مناقشه و تشکیک برخی صاحب نظران در این زمینه پذیرفته نیست. کلید واژگان: ارتکاب، ترک فعل، قتل عمدی، رفتار مجرمانه، مذاهب خمسه

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی - 1395

بررسی امكان ارتكاب قتل عمدی از طریق ترك فعل در فقه و حقوق كیفری ایران

مقاله نشریه: فقه و مبانی حقوق اسلامی » پاييز و زمستان 1388  شماره1

بررسی ترك فعل در جرم قتل عمدی

مقاله نشریه: دادرسی » مهر و آبان 1384  شماره52

عنصر مادی ترک فعل در قتل عمدی

مقاله کنفرانس: کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی - 1394

بررسی ترک فعل در جرم قتل از منظر فقه قانون

مقاله کنفرانس: هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی - 1397

بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه مذاهب پنج گانه

دانشجو: مریم علیخانی ، استاد راهنما: مجید وزیری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی عنصر «فعل» در قتل عمدی

نویسنده: حسام قپانچی ،
مقاله نشریه: مطالعات اسلامی » پاييز 1381  شماره57

قتل ناشی از ترك فعل

نویسنده: مرتضی ناصری ،
مقاله کنفرانس: دومين همايش منطقه اي آسيب شناسي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (كتاب قصاص) - 1393

بررسی فقهی مانعیت قتل از ارث در مذاهب خمسه

مقاله نشریه: فقه و تاریخ تمدن » بهار 1388  شماره19

بررسی مسئولیت کیفری تارک فعل در جرم قتل عمدی

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات