برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
وضعیت حقوقی معاملات معارض با قراردادهای پیش‌فروش آپارتمان

دانشجو: ، استاد مشاور: ، استاد راهنما: ،
غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشگاه علامه محدث نوری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
با توجه به گسترش شهرنشینی و رشد شدید جمعیت و نیاز شدید افراد به تأمین مسکن مناسب، خریداران به علت فروش غیر نقدی و اقساطی را به نفع خود می‌بینند و از طرف دیگر سازندگان و شرکت‌های ساختمانی نیز با دریافت مبالغی به صورت پیش‌پرداخت و تأمین بخشی از سرمایه از این طریق برای ساخت آپارتمان سبب افزایش این‌گونه معاملات در بین مردم شده است. که تا قبل از سال 1389 و تصویب قانون پیش‌فروش آپارتمان‌ها سعی در این بود که آن را با یکی از عقود معین مقایسه نمایند و احکام یکی از عقود مشابه را بر آن بار کنند، اما پس از تصویب قانون پیش‌فروش آپارتمان در سال 1389 ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان مشخص شد و شرایط و احکام خاص این قانون بر قرارداد مذکور حاکم می‌باشد. که ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش آپارتمان عقدی است معین با شرایط و احکام خاص خود که به‌محض انعقاد این قرارداد پیش خریدار به نسبت سهم و پرداختی از ثمن مالک عرصه و اعیان (پی موجود) می‌شود و مالکیت پیش خریدار نسبت به احداث قسمت جدید بنای ساخته‌شده توسط پیش‌فروشنده معلق بر پرداخت اقساط می‌باشد. با مشخص شدن ماهیت قرارداد پیش‌فروش معاملات معارض با این قرارداد آثار این معاملات معارض نیز مشخص می‌شود. یعنی هر معامله با تعهدی که پس از قرارداد پیش‌فروش منعقد شود با توجه به مالک بودن پیش خریدار نسبت به عرصه و اعیان (پی موجود) معامله معارض با این قرارداد پیش‌فروش بوده و معامله دوم غیرنافذ می‌باشد که در صورت تنفیذ پیش خریدار معامله دوم صحیح و با رد پیش خریدار، معامله دوم باطل خواهد بود. شخص ثالث می‌تواند حسب مورد با توجه به جاهل یا عالم بودن خود می تواند تقاضای استرداد ثمن یا علاوه بر استرداد ثمن خسارات خود را نیز مطالبه نماید. واژگان کلیدی: پیش فروش ، تعهد به ساخت ، بیع ، معامله معارض ، آپارتمان ، قولنامه

شرط نتيجه و وضعيت فقهي- حقوقي معاملات معارض با آن

مقاله نشریه: مطالعات فقه و حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1396 شماره16

تدابیر حقوقی قانون پیش فروش آپارتمان در جلوگیری از انجام معاملات معارض

استاد راهنما: عیسی امینی ، دانشجو: فاطمه سادات میرحسینی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

وضعیت حقوقی اسناد رسمی معارض در معاملات غیر منقول با تاکید بر رویه قضایی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل حقوقی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان و آثار آن

استاد راهنما: محمدرضا فلاح ، استاد مشاور: سیدمحسن سادات اخوی ، دانشجو: سیدایمان موسوی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

وضعیت حقوقی قراردادهای بازاریابی

پدیدآور: محمد لنگری زاده ، استاد مشاور: محمد رضا امیرمحمدی ، استاد راهنما: ایوب احمد پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق - 1393 - [کارشناسی ارشد]

وضعیت حقوقی قراردادهای لیزینگ

دانشجو: مسعود قاسمی ، استاد راهنما: مصطفی نصیری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1389 - [کارشناسی ارشد]
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات