برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
اموال مشاع در حقوق ایران با تکیه بر قانون ثبت

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
مالکیت یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خصوصی است و این مالکیت در بسیاری از موارد مشاع است،اشاعه در اصطلاح حقوقی عبارت از امتزاج حق مالکیت دو یا چند نفر بر یک مال در زمان واحد است به نحوی که امکان تشخیص و تمییز حق مالکیت هر یک از دیگری وجود نداشته باشد. بنابراین شرط تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق مالکین در یک مال است و حق مالکیت هر یک از مالکین در هر جزء از اجزای مال مشاع ثابت و موجود است اشاعه در بسیاری از موارد بدون اراده ی افراد و به صورت قهری ایجاد می‌شود و در مواردی هم با اراده و قصد شرکت،حالت اشاعه ممکن است نسبت به عین مال حادث شود، یا منافع و حقوق مالی در واقع آنچه مالیت داشته و مال محسوب می‌شود می‌تواند مشاع باشد. اشخاصی که مالک مشاعی ملکی هستند در جهت اثبات حق مالکیت خود و جلوگیری از تجاوز دیگران باید نسبت به ثبت مالکیت خود در ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند. اشاعه نوع ناقص مالکیت است و به لحاظ آن که دو یا چند مالک در زمان واحد بر مال حق مالکیت دارند مشکلات و محدودیت هایی در خصوص نحوه تصرفات آنها ایجاد می‌گردد . کلید واژه : اشاعه، مال مشاع، ثبت مالکیت مشاع، تصرف در مال مشاع، تقسیم مال مشاع

اداره اموال مشاع در حقوق ایران

دانشجو: محسن فرشاد ، استاد مشاور: محمد رضا امیر محمدی ، استاد راهنما: حسن مراد زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

تقسیم و افراز در اموال مشاع

مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی - 1396

ماهیت تسلیم اموال مشاع در فقه و حقوق ایران و بررسی ضمانت اجراهای آن

مقاله کنفرانس: کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات