برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

بررسی تطبیقی وظایف دادستان در نظام کیفری ایران وعراق

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
دادستان در اغلب قوانین کیفری جهان پذیرفته می‌شود، ولی استفاده از این دستگاه و وظایف آن بین قوانین مختلف تفاوت دارند. لذا سعی‌کرده‌ایم که به موارد شباهت و اختلاف و نقاط ضعف وقوت قوانین مربوطه به دادستان در حقوق کیفری عراق و ایران بیان کردیم. موارد اختلاف بین دو سیستم‌های زیاد دارند، ولی موارد شباهت نیز دارند، می‌توان به چند مثال اشاره کنیم: استقلال وبی طرف دادستان در حقوق هر دو کشور می‌بینیم. در حقوق کشور ایران وعراق نقش مهمی دارند که دفاع از حقوق ومنافع عمومی به عنوان نماینده‌ی جامعه است. کشف جرم وتعقیب متهم وتحقیقات مقدماتی طبق حقوق ایران بر عهده دادستان قرار می‌گیرد، اما طبق حقوق عراق این طور نیست. در موضوع اعتراض به ارای دادگاه‌های می-توان گفت که حقوق عراق وایران به دادستان حق اعتراض به ارای دادگاه‌های اتفاق نظر دارند، ولی اختلاف نظر بین ان ها که دادستان در حقوق عراق حق (اصلاح رآی دادگاه عالی کشور) دارند. اجرای احکام یکی از وظایف مهمی دادستنان در حقوق ایران به شمار می‌آید، اما نقش دادستان در آن مورد طبق حقوق کیفری عراق ثانوی است. علاوه بر موارد اختلاف فوق الذکر در جزئیات این پژوهش مسائل دیگر را مطرح شده است.

مطالعه تطبیقى مسئولیت کیفرى اطفال ونوجوانان در نظام حقوقى ایران وعراق

استاد راهنما: مهدی سیدزاده ، استاد مشاور: سیدحسین حسینی ، دانشجو: زهیر محمد جعیفر ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی عوامل سقوط دعوای کیفری در حقوق ایران وعراق

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1396 - [کارشناسی ارشد]

وظایف دادستان در دیوان کیفری بین‌المللی

استاد راهنما: محسن لعل علیزاده ، دانشجو: شهربانو سلطانعلی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده حقوق - 1395 - [کارشناسی ارشد]

حدود وظایف و اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران

استاد مشاور: محمد توحیدی فرد ، دانشجو: عباس مومنی ، استاد راهنما: محمد جعفر حبیب زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اختیارات و وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

دانشجو: غلامحسن کوشکی ، استاد مشاور: رجب گلدوست جویباری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1387 - [پایان نامه دکترا]

جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان

استاد راهنما: جهاندار اکبری ، دانشجو: سعیده دیندار فرکوش ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس - دانشکده علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

وظایف و جایگاه دادستان در ایین دادرسی کیفری سال1392

استاد راهنما: عبدالرضا جوان جعفری ، دانشجو: سیدمحسن کاظمی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوق - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات