برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

قاچاق انسان در حقوق عراق و ایران بانگاه به اسناد بین الملل

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
قاچاق انسان یک جرم بین المللی است که علیه کرامت انسانی همه ابعاد سیاسی اجتماعی را مورد تهدید قرار می گیرد، وبه عنوان یکی از بزرگترین جرایم سازمان یافته دانسته شده‌است. در زمینه پیشگیری ومبارزه با قاچاق انسان در سطح بین المللی تلاش وسعی زیاد کردند، مهمترین اقدام این‌است که کنواسین پالرمو سال 2000 تصویب کرده‌است. در کشور ایران قانونگذار یک قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 تشریع شده است همچنین کشور عراق قانونگذار که در سال‌های اخیر سال 2012 یک قانون مبارزه با قاچاق انسان تشریع شده‌است،دولت‌ها عراق وایران با تشریع این قوانین تلاش کرده اند تا همگام با حرکت جهانی گامهی را بردارند. این بررسی با مقایسه اسناد دو کشور با یکدیگر است، ونیز با اسناد بین المللی مورد تحقیق ارائه نماید، در این بررسی که در قوانین فوق با اسناد بین المللی مقایسه می‌کند، وهمچنین بیان مواضع ضعف وقوت قوانین هر دو کشور ومیزان اشتراک وافتراق با قرار داد پالرمو توضیح می‌دهیم،وهمچنین در این پژوهش تعریف ،ارکان ،خصایص ، پیشگیری، مجازات و مقابله این جرم تبیین نماید.

قاچاق اعضاء بدن انسان در ايران و اسناد بين الملل

مقاله کنفرانس: كنفرانس سالانه پژوهش هاي حقوقي و قضايي - 1396

تحلیل حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و حقوق بین الملل

دانشجو: الهه دبیرزاده ، استاد مشاور: نسرین مهرا ، استاد راهنما: حسین نجفی ابرندآبادی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق - 1386 - [کارشناسی ارشد]

بررسی حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و بین الملل

دانشجو: عظیم میرزا علی ، استاد مشاور: غلامرضا عبدلی ، استاد راهنما: علیرضا پور ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی و تحلیل قاچاق انسان و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل

دانشجو: لیلا ابدام جونقانی ، استاد مشاور: محمد رضا الهی منش ، استاد راهنما: حسن عالی پور ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

تطهیر درآمدهای قاچاق مواد مخدر در حقوق داخلی و اسناد بین الملل

مقاله نشریه: آموزه های حقوق كیفری » بهار و تابستان 1394 شماره9

قاچاق زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما: کیومرث کلانتری ، استاد مشاور: ابوالحسن شاکری ، دانشجو: محمد زارعی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1388 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جرم قاچاق انسان از دیدگاه نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی - 1394

پيشگيري وضعي از قاچاق انسان در ايران و اسناد بين المللي

نویسنده: جمال بيگي * ،
مقاله نشریه: پژوهش های اطلاعاتی و جنایی » (پياپي 50)، تابستان 1397 شماره2

بررسی قاچاق انسان در حقوق ایران واسناد بین المللی

نویسنده: مریم موسوی ،
مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی - 1396
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات