برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت ادبی و هنری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: دولتی - سایر دستگاه‌های اجرایی - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده بدون تردید حقوق مالکیت ادبی و هنری یکی از شعبات و متعلقاتِ حقوق مالکیت‌های فکری یا معنوی قلمداد می‌شود حقوق مالکیت فکری به مجموعه حقوق انحصاریِ مادی و معنوی‌ِ اطلاق می‌گردد که برای پدیدآورندگان و صاحبان آثار فکری در نظر گرفته شده است. حقوق مولف و حقوق مجاور از مصادیق اصلی حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری محسوب می‌شوند. برای حمایت از حقوق آفرینش‌های ادبی و هنری و نظم‌دهی به امور متعلق به این آفرینه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی؛ مقررات و معاهدات گسترده‌ا‌ی تصویب و تدوین شده است. در سیستم حقوقی ایران و افغانستان نیز، قوانین خاصی در این خصوص، وضع گردیده است. در نظام حقوقی ایران برای حمایت از حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری، کتب، مقالات و پژوهش‌های در خور توجهی صورت گرفته است اما سیستم حقوقی افغانستان، از این حیث، در تنگنا قرار دارد. از این رو، سوالی را که در ارتباط با این مسأله، می‌توان ارائه نمود این است که: قواعد حاکم بر مالکیت‌ ادبی و هنری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان چیست؟ در پاسخ حدسی به پرسش فوق، چنین می‌توان گفت که در سیستم حقوقی ایران و افغانستان، مصادیق حقوق مالکیت ادبی و هنری به دو بخشِ حقوق مولف و حقوق جانبی دسته‌بندی شده است. در این دو نظام حقوقی، برای حمایت از حقوق پدیدآورندگانِ آفرینش‌های ادبی و هنری، امتیازات مادی و معنوی لحاظ شده است. در سیستم حقوقی ایران و افغانستان، شرایط و ملاک‌هایی ویژه‌ای برای حمایت از آثار ادبی و هنری در نظر گرفته شده و به همین ترتیب ضمانت‌اجراهای خاصی برای نقض این حقوق، مد نظر قرار داده شده است. همچنان در دو سیستم حقوقی یاد شده محدودیت‌ها و مستثنیاتی در خصوص حقوق مالکیت‌های ادبی و هنری، سازماندهی شده است. حقوق مالکیت ادبی و هنری در سیستم حقوقی ایران و افغانستان، از نقطه‌نظرهای گوناگونی در مشابهت باهم قرار داشته و در برخی موارد، اختلافات جزئی‌ای را نیز می‌توان ملاحظه نمود. محتویات این پژوهش؛ با استفاده از روش کتابخانه‌ای و از طریق مراجعه به منابع مکتوب، گردآوری گردیده وبا روشِ توصیفی، تطبیقی و تحلیلی داده‌ها، پردازش گردیده است. نتایج و یافته‌های پژوهش حاضر، با محوریت نظام حقوقی ایران و افغانستان، حکایت از این دارد که در عموم مباحث ارائه شده در حوزه‌های مصادیق، شرایطِ حمایت، ضمانت‌اجراها و محدودیت‌ها و مستثنیات حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت مشترک در هردو سیستم حقوقی، بازتاب یافته است. اما در برخی موارد، قانون حمایت از حقوق مولفان افغانستان، نسبت به قانون حمایت از حقوق مولفان ایران، از تکامل و جامعیت بیشتری برخور دار است. به این معنا که در سیستم حقوقی افغانستان با تفکیک میان حقوق مولف و حقوق جانبی، قواعد حاکم بر آنها به صورت جداگانه طراحی گردیده است اما چنین ویژگی‌ای در قوانین ایران، انعکاس نیافته است.

مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت ادبی و هنری در آثار اشتقاقی

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

مطالعه تطبیقی مقررات کیفری در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری در حقوق ایران و انگلیس

دانشجو: رخساره السادات معیری ، استاد مشاور: حسنعلی موذن زادگان ، استاد راهنما: ستار زرکلام ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

مالكیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط در ایران

نویسنده: مریم سدهی ،
مقاله نشریه: كتاب ماه كلیات »   (پياپي 170)، بهمن 1390  شماره2

حقوق مالكیت ادبی - هنری

مقاله نشریه: دنیای چاپ » بهمن 1394 شماره121

حقوق مالكیت ادبی و هنری

مقاله نشریه: دنیای چاپ » اسفند 1394 شماره122
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات