برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

تحلیل جامعه شناسی تطابق مجازات قتل عمد با تحولات اجتماعی ایران

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوق - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
معمای پیچیده‌ی کیفر، بارها توسط اندیشمندان، کالبدشکافی شده و تلاش‌های زیادی جهت تشریح زوایای پنهان این پدیده صورت گرفته است. فلاسفه و کیفرشناسانی که مجازات را محور اصلی مطالعات خود قرار داده‌؛ ضمن ترسیم ضرورت وجود این نهاد، اهداف و تکنیک‌های رسیدن به آن، سعی کرده‌اند ماهیت کیفر را نیز تبیین نمایند. در این میان نوسانات و تردیدهای فلسفی و کیفرشناسانه، باعث شکل‌گیری رویکرد جدید و متفاوتی در عرصه مجازات شده و زمینه‌ی ایجاد دیدگاه جامعه‌شناسانه به این نهاد را فراهم آورده است. هدف از نگارش این پایان‌نامه ضمن بررسی ماهیت مجازات، مطالعه ساختار اجتماعی جامعه، تبیین بسترها و زمینه‌های اجتماعی موثر در استمرار کیفر قتل عمد همگام با تحولات جامعه و تحلیل نقش افکار عمومی در این مجازات از طریق رویکرد جامعه‌شناختی کیفر می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بسترهای تاریخی و عوامل اجتماعی نظیر فرهنگ و مذهب در کنار حمایت عموم مردم در دوران‌های مختلف در ایران، سبب تداوم و تطابق کیفر قتل عمد با تحولات گسترده‌ی جامعه شده است. در این میان آنچه مسلم است، نیروهای سازنده‌ی جوامع نظیر عناصر تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر عملکرد کیفر تأثیر آشکاری دارند.

تعدد و تداخل مجازات قتل عمد

نویسنده: پژمان كشاورز ،
مقاله نشریه: دادگستر » ارديبهشت و خرداد 1382  شماره9-10

بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد

مقاله نشریه: كانون » ارديبهشت 1389  شماره104

واکاوی عنصر روانی قتل عمد درقانون مجازات اسلامی۱۳۹۲

دانشجو: سروه فتاحی ، استاد مشاور: شهرام محمدی ، استاد راهنما: مرتضی جوانمردی صاحب ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت - 1393

بررسی قتل عمد در شرع و قانون مجازات

نویسنده: تورج کریم نیا ،
مقاله کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری) - 1394

تحولات قتل درقانون مجاسات اسلامی 92 (باتاکیدبزقتل عمد)

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی - 1396

عنصر روانی قتل عمد براساس تحولات کیفری (1392)

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

تحلیل قتل غیرعمدو تحولات آن درقانون مجازات اسلامی 92

نویسنده: شریف فرخ نژاد ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی - 1397

قتل عمد و چالشهای آن در قانون مجازات اسلامی

استاد راهنما: عسل عظیمیان ، استاد مشاور: حسین قربانیان ، دانشجو: محمد زارعی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات