برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

بررسی مفهوم افکار عمومی و جامعه مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایران

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
جامعه مدنی، به‌عنوان نهادی که مشارکت مردم را، در هیبتی غیر از انتخابات محقق می‌کند، امروزه موردتوجه قرارگرفته است. فعالیت سازمان‌های مدنی نه‌تنها مشارکت مردم را محقق می‌کند، بلکه مولفه‌ها و ارکان دیگر دموکراسی را نیز، تقویت خواهد کرد. همچنین، ظهور افکار عمومی به‌عنوان ثمره‌ی فعالیت مطلوب جامعه مدنی، دموکراسی را به جوهر خویش که همان دموکراسی مستقیم است، نزدیک می‌کند، همین امر اهمیت این دو نهاد را دو چندان کرده است. در این راستا جامعه مدنی و افکار عمومی، با تأثیرگذاری بالا و توانایی نفوذ در اذهان و افکار مردم، موردتوجه فراوان قرارگرفته است، به‌طوری‌که در بسیاری از کشورهای دموکرات و کشورهایی که گذار به دموکراسی را تجربه می‌کنند، وجود این دو مکانیسم، موید وجود بسیاری از آزادی‌ها و رویکرد مثبت دولت به آزادی و عدالت اجتماعی است. در این پژوهش، در جهت تأکید بر این امر، کشور انگلستان را به‌عنوان کشوری که در حد مطلوب مولفه‌های دموکراسی را دارا است و سازمان‌های جامعه مدنی، فعالیت‌های درخور توجه و تأثیرگذاری دارند بررسی خواهیم کرد. جایگاه امروز سازمان‌های مدنی و افکار عمومی در انگلستان، حاصل مبارزه و فعالیت مردم، در جهت احقاق حقوق خویش است که در این پژوهش، به‌عنوان مبنا و بستر شکل‌گیری این دو نهاد دموکراتیک تجزیه‌وتحلیل خواهد شد. از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران، کشوری که طی چند دهه اخیر، خود را از قرن‌ها حکومت شاهنشاهی آزادکرده است و در ابتدای راه دموکراسی و در مرحله آزمون‌وخطا در جهت تثبیت حاکمیت مردم قرار دارد را بررسی خواهیم کرد. کشور ایران، در این راه، با موانع جدی که حاصل از قرن‌ها حاکمیت ظلم است، روبرو است. لکن، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی که در قانون اساسی ایران، در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وجود دارد غافل نمانده و به بررسی هریک می‌پردازیم. در این مجال، با بررسی موانع و ظرفیت‌های مختلف سعی بر آن شده است تا وضعیت مشخص و روشنی از فعالیت این دو نهاد دموکراتیک، در کشور ایران بیان شود. این پژوهش، با نگاهی جدید، سندی، در جهت راهنمایی شهروندان برای یافتن طرق تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت و دخالت در تصمیم‌گیری‌های دولت است. همچنین کمک شایانی به دولت‌ها، ایفای وظیفه خویش به نحو احسن، خواهد کرد؛ تا درنهایت حاکمیت مردم به‌صورت موثر و واقعی، ظاهر شود. کلمات کلیدی: حاکمیت مردم، افکار عمومی، جامعه مدنی، قانون اساسی

بررسی مفهوم قتل در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران - 1396

تفسیر قوانین در نظام حقوقی عرفی انگلستان و جامعه اروپا

مقاله نشریه: عدالت آرا » زمستان 1384 - بهار 1385  شماره2-3

بررسی تطبیقی قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دانشجو: زهرا سفیدی هریس ، استاد مشاور: سید حسین ملکوتی ، استاد راهنما: کمال الدین هریسی نژاد ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

مقاله کنفرانس: دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی - 1397

بی کیفری در نظام حقوقی ایران و انگلستان

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی - 1396

بررسی تطبیقی نظام حقوقی معاملات دولتی ایران و انگلستان

دانشجو: حمیدرضا صادقیان ، استاد مشاور: محسن نجفی خواه ، استاد راهنما: محمدرضا ویژه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

بررسی مفهوم مصلحت عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: محمد وزین کریمیان ، دانشجو: مختار نیازی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات