برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

بررسی تاثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر صادرات بخش کشاورزی

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
سیاست‌های پولی و اعتباری جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه دارند، به‌گونه‌ای که اعطای تسهیلات بانکی یکی از عوامل موثر و تعیین‌کننده در رشد و توسعه بخش‌های اقتصادی است. در ایران با توجه به حضور اندک سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش کشاورزی و توان مالی ضعیف اکثر کشاورزان، تأمین مالی عمده در بخش کشاورزی غالباً با اتکا به تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به‌ویژه در قالب تسهیلات تکلیفی از طریق بانک کشاورزی صورت می‌گیرد. لذا در این تحقیق نیز به بررسی تأثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و صادرات بخش کشاورزی در ایران با به‌کارگیری روش آزمون باند (کرانه‌ها) (ARDL) و با استفاده از اطلاعات سری زمانی مربوط به سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۶۰ پرداخته‌شده است. که نتایج این تحقیق حاکی از این است که متغیر اعتبارات بانک کشاورزی، تأثیر مثبت و معناداری بر صادرات بخش کشاورزی گذاشته است. به‌گونه‌ای که افزایش یک‌درصدی در اعتبارات بانک کشاورزی، صادرات بخش کشاورزی را طی دوره موردمطالعه در کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌طور متوسط به ترتیب، ۲۳/۰ و ۲۹/۰ درصد افزایش می‌دهد، اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به‌گونه‌ای که ضریب به‌دست‌آمده برای اعتبارات بانک کشاورزی نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اعتبارات بانک کشاورزی با دو وقفه، ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به‌طور متوسط ۰۳/۰ درصد در دوره زمانی ۹۳-۱۳۶۰ افزایش می‌یابد. ضریب به‌دست‌آمده برای اعتبارات بانک کشاورزی در بلندمدت نشان می‌دهد که اعتبارات بانک کشاورزی اﺛر مثبت و معنی‌داری ﺑﺮ ارزش‌افزوده بخش کشاورزی داشته است به‌گونه‌ای که افزایش یک‌درصدی در اعتبارات بانک کشاورزی، ارزش‌افزوده بخش کشاورزی به‌طور متوسط ۱۸/۰ درصد در دوره زمانی ۹۳-۱۳۶۰ افزایش می‌یابد

بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان جنوبی

استاد راهنما: نظر دهمرده ، دانشجو: الهه آهنی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده علوم اقتصادی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تاثیر تسهیلات پرداختی بانك كشاورزی بر رشد زیر بخش های كشاورزی

مقاله نشریه: راهبردهای توسعه روستایی » زمستان 1393  شماره4

تسهیلات پرداختی بانك كشاورزی

مقاله نشریه: برزگر » اول شهريور 1384  شماره940

عملكرد تسهیلات پرداختی بانك كشاورزی

مقاله نشریه: كشاورزی و توسعه پایدار » بهمن و اسفند 1387  شماره22

بررسی نقش تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیربخش های کشاورزی

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین - 1395

بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک مسکن به بخش مسکن بر ارزش افزوده این بخش

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1396 - [کارشناسی ارشد]

عوامل موثر بر باز پرداخت تسهیلات پرداختی در بانک کشاورزی

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

عوامل موثر بر باز پرداخت تسهیلات پرداختی در بانک کشاورزی استان اردبیل

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی - 1397

تسهیلات بانك صادرات

مقاله نشریه: برزگر » آبان 1386  شماره988

تاثير تسهيلات بانكي بر بخش كشاورزي

مقاله نشریه: دام و كشت و صنعت » دي 1395 شماره201
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات