برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
شبیه سازی و تحلیل احتراق داخل محفظه سیلندر موتور احتراق داخلی حین کارکرد عادی

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
در این پایاننامه با انجام شبیهسازی و تحلیل احتراق، به بررسی اثر استفاده از سوختهای جایگزین بر عملکرد و آلایندگی موتور EF7(NA) در بار کامل و شرایط کارکرد عادی موتور پرداخته شدهاست. قدرت موتور مذکور در دور rpm6000 با استفاده از سوخت بنزین hp113 میباشد. برای مدلسازی از نرمافزار AVL FIRE که قابلیت مدلسازی محفظه احتراق به همراه تزریق انواع سوختها را دارد، استفاده شدهاست. با توجه به مشکلات روز افزون مربوط به آلودگیهای زیست محیطی و اختصاص بخش عمده آن به آلایندههای حاصل از احتراق سوخت در خودروها، این موضوع انتخاب شده که در بین سوخت‌هایی که متکی به نفت نیستند، گاز طبیعی، متانول و اتانول بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. چراکه علاوه بر قیمت ارزانتر، به دلیل عدد اکتان بالاتر از خاصیت ضد کوبش بهتری برخوردار بوده و احتراق نسبت به بنزین کاملتر انجام میگیرد، بنابراین میزان آلاینده تشکیل شده نیز کمتر میباشد. لذا در کار حاضر اثر استفاده از سوختهای نامبرده شده بر دمای سطح داخلی سیلندر، فشار، انرژی حرارتی آزاد شده، انرژی جنبشی اغتشاشی و همینطور آلایندههای تشکیل شده شامل مونوکسیدکربن، اکسیدنیتروژن، دوده و نهایتا هیدروکربنهای نسوخته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن تاثیر سوختهای نامبرده بر مقدار کار انجام شده، توان خروجی و بازده حرارتی موتور نیز ارائه میگردد. همچنین در این پژوهش به طور اختصاصی در شرایط استفاده از سوخت متان، به بررسی اثر نسبت همارزیهای مختلف، از 0.5 تا 1.4 از دو دیدگاه عملکردی و آلایندگی پرداخته شدهاست.

شبیه سازی عددی جریان داخل منیفولد موتور احتراق داخلی

استاد راهنما: وحید اصفهانیان ، دانشجو: احسان شمس سبحانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1381 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی محفظه احتراق یک موتور پیشران مایع در حین خاموشی

مقاله کنفرانس: ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران - 1394

آنالیز سیگنال فشار داخل سیلندر در موتور احتراق داخلی

مقاله کنفرانس: ششمين كنفرانس سالانه دانشجويي مهندسي مكانيك - 1387

شبیه سازی و تحلیل دینامیکی موتور احتراق داخلی چهار سیلندر خطی به روش دینامیک چند عضوی

استاد راهنما: علی رحمانی هنزکی ، استاد مشاور: منصور جدیدی ، دانشجو: روح الله شهسواری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مکانیک - 1391 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی و تحلیل دینامیکی موتور احتراق داخلی چهار سیلندر خطی به روش دینامیک چند عضوی

دانشجو: روح اله شهسواری ، استاد مشاور: منصور جدیدی ، استاد راهنما: علی رحمانی هنزکی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مکانیک - 1390 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی دینامیك مكانیزم لنگ در موتور احتراق داخلی با چهار سیلندر خطی

نویسنده: مهدی مقصودی ،
مقاله کنفرانس: دومين همايش موتورهاي درونسوز - 1380

شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدل های مختلف آشفتگی

نویسندگان: جوازشگیان ، زارع ،
مقاله نشریه: علوم كاربردی و محاسباتی در مكانیك » 1389  شماره1

تحلیل جریان داخل منیفولد ورودی یک موتور احتراق داخلی

استاد راهنما: سید اسماعیل رضوی ، استاد مشاور: محمدتقی شروانی تبار ، دانشجو: رضا عمرانی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - 1389 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات