برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک مسکن به بخش مسکن بر ارزش افزوده این بخش

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانک مسکن بر ارزش افزوده بخش مسکن در ایران برای دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۳ می باشد. موضوع مورد بررسی هم از لحاظ جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ایران و هم از جهت تاثیری که سیاست های اعطای تسهیلات به این بخش در تحول آن دارد، دارای اهمیت ویژه ای است. در این تحقیق جهت بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها به منظور استفاده از داده های سری زمانی پس از انجام آزمون های پایایی، برآورد مدل با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) انجام گردید؛ که بر اساس آزمون کرانه ها وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد و نتایج مربوط به ضرایب لگاریتم تسهیلات پرداختی بانک مسکن، لگاریتم سرمایه گذاری بخش خصوصی و لگاریتم نرخ تورم نشان داد که در بازه ی زمانی مذکور این متغیرها تاثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش مسکن داشته اند و ضریب به دست آمده برای متغیر لگاریتم نرخ سود تسهیلات نشان دهنده تاثیر معنی دار ولیکن منفی این متغیر بر ارزش افزوده بخش مسکن می باشد. همچنین ضریب ECM براورد شده در مدل؛ منفی، کوچکتر از یک و معنادار بوده که وجود همگرایی در مدل را تایید می کند و نشان دهنده آن است که ۷۰ درصد از عدم تعادل ها در هر دوره اصلاح می شود.

بررسی تاثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر صادرات بخش کشاورزی

استاد راهنما: امیدعلی عادلی ، دانشجو: حسین آدینه ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1396 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اثرات تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی سالهای 1367تا1392

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی - 1394

بررسی تاثیر تسهیلات پرداختی بانك كشاورزی بر رشد زیر بخش های كشاورزی

مقاله نشریه: راهبردهای توسعه روستایی » زمستان 1393  شماره4

تسهیلات پرداختی بانك كشاورزی

مقاله نشریه: برزگر » اول شهريور 1384  شماره940

اثر تسهیلات اعطایی بانك ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران

نویسنده: رویا سیفی پور ،
مقاله نشریه: پژوهشنامه اقتصادی » زمستان 1380  شماره3

عملكرد تسهیلات پرداختی بانك كشاورزی

مقاله نشریه: كشاورزی و توسعه پایدار » بهمن و اسفند 1387  شماره22

بررسی اثر تسهیلات بانكی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن

مقاله نشریه: پژوهشها و سیاستهای اقتصادی » پاييز 1390  شماره59
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات