برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
حل نیمه‌تحلیلی انتقال آلودگی در آبخوانهای ساحلی: روش فوریه-گالرکین

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی عمران - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
حل‌های تحلیلی بسته موجود برای مسائل انتقال آلاینده براساس فرضیات ساده‌کننده ریاضی خاصی من جمله فرض جریان یکنواخت می‌باشند. این حل‌های موجود نمی‌توانند برای انتقال آلاینده‌ها در آبخوان‌های ساحلی استفاده شوند که میدان سرعت سیال در آنها می‌تواند شدیداً متغیر باشد. به منظور یافتن جواب نیمه‌تحلیلی برای انتقال آلاینده در آبخوان‌های ساحلی که در آنها جبهه آب شور در تعادل با یک شار ورودی آب شیرین می-باشد، از روش فوریه-گالرکین (FG) برای حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای حاکم استفاده شده که موفقیت آمیز بوده‌است. روش توسعه یافته همچنین می‌تواند برای سناریوهای مختلف ورود آلودگی به آبخوان به کار برده شود. در حوزه این مطالعه، دو سناریو تحت بررسی قرار گرفته است که به ترتیب یکی به نشت آلاینده از سطح بالایی آبخوان و دیگری به ورود آلاینده همراه با آب شیرین به داخل آبخوان می‌پردازد. نتایج بدست آمده برای روش توسعه‌یافته نشانگر ترکیب دقت بالای روشهای تحلیلی با شکل‌پذیری و قابلیت انطباق برای مسائل واقعی است. حالات آزمون در نظر گرفته شده و مقایسه با جوابهای حاصل از روش‌های عددی برای مسئله تحت بررسی نشانگر دقت بالا و قدرت جواب نیمه‌تحلیلی بدست آمده می باشد. همچنین برای بررسی یک سری از متغیرهای فیزیکی و غیرفیزیکی دخیل در انتقال آلاینده مانند شار آلاینده تخلیه‌شونده به دریا، سطح آلوده آبخوان و مقدار آلاینده باقی در آبخوان و همچنین عدد شروود از سری‌های فوریه استفاده شد و نهایتاً اثر پدیده پیشروی آب شور بر متغیرهای مذکور و همچنین شکل ابر آلودگی بررسی شد.

روش‌هاى فوریه سریع گالرکین براى حل معادلات انتگرال مرزى منفرد

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم پایه - 1390 - [کارشناسی ارشد]

روش موجک-گالرکین در حل معادلات کولموگروف

استاد راهنما: علیرضا حسینیون ، استاد مشاور: سهرابعلی یوسفی ، دانشجو: علی غفارپناه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم - 1386 - [کارشناسی ارشد]

برخی از روش های پتروف-گالرکین موضعی در حل مسائل انتشار-انتقال کسری

استاد راهنما: رضا مختاری ، استاد مشاور: داود میرزایی ، دانشجو: منیره مجتبایی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده ریاضی - 1393 - [کارشناسی ارشد]

حل عددی معادلات انتقال رسوب با استفاده از روش بدون شبکه گالرکین

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی عمران - 1394 - [کارشناسی ارشد]

حل عددی انتقال بار بستر با استفاده از روش بدون شبکه گالرکین

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری   - 1394

روش گالرکین ناپیوسته برای حل معادله انتگرودیفرانسیل

استاد راهنما: داود رستمی ورنوسفادرانی ، استاد مشاور: زهرا باریک بین ، دانشجو: شقایق مصطفوی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده علوم پایه - 1394 - [کارشناسی ارشد]

روش گالرکین ناپیوسته برای حل معادلات ماکسول

استاد راهنما: داود رستمی ، استاد مشاور: سعید عباس بندی ، دانشجو: اکبر نیرومند جزی ،
پایان‌نامه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم پایه - 1389 - [کارشناسی ارشد]

روش موجک گالرکین برای حل معادلات دیفرانسیل

استاد راهنما: علی داوری ، دانشجو: مینا ترابی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم - 1391 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات