برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

بررسی میزان اعتماد دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز به تبلیغات تلویزیون ایران

دانشجو: ، استاد راهنما: ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تبلیغات ، تلویزیون
چکیده:
تبلیغات تجاری شکلی از ارتباطات است که برای ترغیب مخاطب در خرید کالا یا تداوم مصرف آن صورت میگیرد. در جامعه امروز به سبب پیشرفت های تکنولوژیکی انبوهی از تولید محصول و خدمات وجود داشته که این کثرت محصول صاحبان کالا و خدمات را مجبور میکند تا برای بقا در عرصه رقابت از شیوه های تبلیغاتی و اغنایی مخاطبان خود استفاده کنند. صاحبان کالا و خدمات نیز به همین دلیل همیشه سعی میکنند تا ویژه ترین تبلیغات محصول و خدمات خود را در این قاب به نمایش گذاشته و تبلیغ کنند. اما آنچه که در کنار این عوامل از اهمیت ویژه ای برخوردار است میزان اعتبار رسانه و میزان اعتماد مخاطبان آن به رسانه می باشد. تبلیغات در تلویزیون به دلیل گران بودن هزینه تبلیغات به شدت نیاز به اعتبار منبع دارد و صاحبان کالا و خدمات در صورتی که احساس کنند در قبال پرداخت هزینه بالا با رسانه ای معتبر مواجه هستند از پرداخت آن هزینه ابایی نخواهند داشت اما در صورتیکه به هر دلیلی اعتبار منیع پایین بوده و رسانه از جایگاه معتبری نزد مخاطبان برخوردار نباشد جایگاه تبلیغاتی خود را نیز از دست خواهد داد. محقق تلاش دارد تا با انجام این تحقیق میزان اعتبار رسانه تلویزیون نزد مخاطبانش و میزان اعتماد انها به پیام های بازرگانی را بررسی کرده تا درجه اعتبار و جایگاه تلویزیون در تبلیغات تجاری را بدست اورد. روش جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع، اکتشافی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و منابع الکترونیکی مانند اینترنت بوده و اطلاعات مورد نیاز جهت جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده ارتباطات دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. حجم نمونه به کمک فرمول شارل کوکران و جدول مورگان بدست امده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ از نمونه اولیه محاسبه شده است و بر طبق نتایج بدست آمده پایایی پرسشنامه تایید گردیده است. جهت بررسی و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار spss و برای تحلیل داده ها از آزمون کراس تب و سامرز استفاده شده است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها نشان داد که میزان اعتماد دانشجویان به عنوان مخاطبان تلویزیون به تبلیغات تلویزیونی در حد کم و بسیار کم است. همچنین تبلیغات تلویزیونی نزد مخاطبان از اعتبار بالایی برخوردار نمی باشد. همچنین مشخص گردید که مواردی همچون شعار های تبلیغاتی ، استفاده از دوبلورهای مشهور ، استفاده از موسیقی ، استفاده از شخصیت های مشهور ، استفاده از بازیگر با جنسیت زن ، استفاده از طنز ، استفاده از جلوه های بصری ، استفاده از الفاظ علمی نا آشنا ، استفاده از ترس و تبلیغ کیفیت کالا در پیام های بازرگانی موجب اعتماد دانشجویان به پیام های بازرگانی تلویزیون ایران نمی شوند.

بررسی نقش تلویزیون بر هویت فرهنگی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دانشجو: فهیمه عبدی ، استاد مشاور: محمد دادگران ، استاد راهنما: عبدالرضا شاه محمدی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ارتباطات انسانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

استاد راهنما: عبدالرضا شاه محمدی ، دانشجو: پانته آ احمدی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی دیدگاه های دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نسبت به نقش وجایگاه روزنامه نگاری شهروندی در ایران

دانشجو: سحر جاویدی ، استاد مشاور: علی گرانمایه پور ، استاد راهنما: عبد الرضا شاه محمدی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی - 1391 - [کارشناسی ارشد]

بررسی میزان اعتماد به رسانه‌های خبری تصویری فارسی زبان خارج از کشور از دیدگاه دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

علل گرایش دانشجویان غیر مرتبط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد(تهران مرکز و علوم تحقیقات)

دانشجو: مریم سالمیان ، استاد مشاور: نوشین آقاجانی چوپر ، استاد راهنما: سید محمد دادگران ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تأثیر رسانه‌ها بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نسبت به ایدز

استاد راهنما: صدیقه ببران ، استاد مشاور: عبدالرضا شاه محمدی ، پدیدآور: زهرا ایرجی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی رابطه کمال گرایی با خودشکوفایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - 1395

بررسی میزان سواد رسانه ای بین دانشجویان رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی

استاد راهنما: سعید سرابی ، استاد مشاور: صدیقه ببران ، دانشجو: مریم داری پور ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی - 1390 - [کارشناسی ارشد]

میزان اعتماد به اخبار شبکه های خبر وصدای امریکا از دید گاه دانشجویان ارشد دانشگاه خبر (علوم ارتباطات )دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در نیمسال 1394

استاد راهنما: حسن درزیان رستمی ، استاد مشاور: محمد رضا رسولی ، دانشجو: علی محمد زمانی ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات