برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

پایان‌نامه
غرر و آثار آن بر عقود مالی از منظر مذاهب خمسه

دانشجو: ، استاد راهنما: ،
دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات - 1396 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: غرر ، عقد ، بیع ، مذاهب خمسه
چکیده:
این نوشتار با عنوان غرر و آثار آن برعقود مالی از منظر مذاهب خمسه در صدد بررسی ماهیت غرر و قلمرو کاربرد قاعده غرردر فقه و حقوق و تبیین نقاط اشتراک و افتراق مذاهب اسلامی در مورد غرر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی است. با توجه به اینکه نفی غرر در تجارت از مهمترین اصول تجاری اسلام است ومعاملات غرری که ناشی از امیدناحق، به خطر انداختن مبیع و غیره می باشد موجب اضطراب در جامعه و عدم امنیت مالی خواهد شد، لذا بررسی احکام بیع غرر که از انواع معاملات نامتوازن و غیرعادلانه است، امری ضروری می باشد؛ مقصود از معامله غرری معامله ای است که همراه با خطر و فریب بوده و متعاقدین توان تشخیص سود و زیان آن را ندارند. مذاهب خمسه در بطلان عقود غرری نظری متفق دارند و مبانی فقهی قاعده غرر نزد همه یکسان است، زیرا همگی از آیات و روایات واحدی جهت اثبات قاعده غرر استدلال می کنند. ازبرجسته ترین نقاط افتراق فریقین عقد بیمه می باشد که فقهای اهل سنت قائل به وجود غرر در آن و حرمت بیمه می باشند اما برخی از فقهای امامیه غرر را در عقد بیمه نفی می نمایند، نیز معاملات غرری در قانون مدنی کشورمان ، جز در موارد استثنایی محکوم به بطلان است.

اذان از منظر مذاهب خمسه

دانشجو: محمد کاظم ناصری ، استاد مشاور: محمد حسن مهدوی مهر ، استاد راهنما: علی رحمانی سبزواری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی شیمی - 1384 - [کارشناسی ارشد]

بررسی اشتغال زنان از منظر مذاهب خمسه

مقاله کنفرانس: همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار - 1395

حدود جواز عزاداری ها از منظر مذاهب خمسه

استاد راهنما: جواد سرخوش ، استاد مشاور: محسن جابری ، دانشجو: نرگس احمدی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات - 1390 - [کارشناسی ارشد]

بررسی آثار کفالت در مذاهب خمسه

استاد راهنما: محمد جواد وزیری فرد ، استاد مشاور: علی محامد ، دانشجو: صابر گل عنبری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - 1385 - [کارشناسی ارشد]

بررسی تطبیقی استصحاب شرایع سابق و آثار آن در مذاهب خمسه

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1388 - [کارشناسی ارشد]

شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه

مقاله نشریه: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) » پاييز 1394 شماره41

بررسی مبانی تشهیر از منظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1393 - [دکترای تخصصی]

احکام و آثار تغییر جنسیت نزد مذاهب خمسه

دانشجو: سیده راضیه اسماعیلی طالشی ، استاد مشاور: فریبرز ایمانیان ، استاد راهنما: جواد سرخوش ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات - 1392 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات