برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

بررسی عوامل موثر بر میزان توجه مشتریان بانک کشاورزی به تبلیغات تلویزیونی مطالعه موردی : شعب شرق تهران بزرگ

استاد راهنما: ، استاد مشاور: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر میزان توجه مشتریان بانک کشاورزی، شناسائی میزان توجه مشتریان، شناخت میزان اهمیت تبلیغات، انجام شده است. محقق در جستجوی پاسخ به اینکه تبلیغات بانک کشاورزی چه میزان بر مشتریان است و زمان پخش تبلیغات و بر افزایش مشتریان اثرگذار است. این پژوهش با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه در میان مراجعه کنندگان به بانک کشاورزی شعبات شرق تهران بزرگ، انجام شده است که از میان جامعه آماری ۱۲۰۰ نفر در یک هفته، با ۲۹۱ نفر حجم نمونه، جمع آوری اطلاعات انجام شده است. پرسشنامه مورد استفاده با ۹۹۱. میزان آلفا کرونباخ استفاده شده است و با نرم افزار spss به انجام آزمون‌های مختلف پرداخته است که نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد: بین زمان تبلیغات و میزان توجه مشتریان به خدمات بانک کشاورزی رابطه معناداروجود ندارد. بین نوع خدمات بانکی تبلیغ شده در بانک کشاورزی و میزان توجه مشتریان رابطه معناداروجود دارد. بین میزان معرفی بانک در میان مشتریان و جلب توجه به تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداروجود دارد. بین میزان اعتماد عمومی به خدمات بانک کشاورزی و تبلیغات تلویزیونی بانک کشاورزی رابطه معنادار وجود دارد. بین عناصر مختلف تبلیغات بانک کشاورزی و میزان توجه به تبلیغات تلویزیونی بانک، رابطه معنادار وجود دارد.

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری آنلاین مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک پارسیان شهر تهران)

پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت - 1394 - [کارشناسی ارشد]

نقش عوامل موثر بر تمایلات مشتریان به تبلیغات شفاهی (مطالعه موردی شعب بانک ملی شهرستان کرمانشاه)

استاد راهنما: زهرا فرشادفر ، دانشجو: نسیم تیموری ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده مدیریت - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تاثیر عوامل شناختی بر رفتار مشتریان مطالعه موردی: شعب بانک تجارت جنوب شرق تهران

مقاله کنفرانس: پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری - 1395

بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به همراه بانک مطالعه موردی شعب بانک صادرات مشهد

مقاله کنفرانس: نخستین کنفرانس بین المللی چالش های الکترونیکی 2016 - 1395

بررسی میزان اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک سینا بر جذب مشتریان

استاد راهنما: جواد صلاحی ، دانشجو: آوا موحدی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت - 1393 - [کارشناسی ارشد]

اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان ارزی بانک مسکن ( مطالعه موردی مشتریان شعب شهر تهران )

استاد راهنما: محمود محمدی ، دانشجو: سمیه بهمنی ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت - 1394 - [کارشناسی ارشد]

بررسی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی مشتریان شعب بانک ملی کرمان

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع - 1394

بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر عوامل تصمیم گیری مشتریان در بانک مسکن مطالعه موردی: شعب شرق تهران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری - 1394
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات