برای دسترسی به متن کامل پایان نامه ها به صورت حضوری به دانشگاه مربوطه که تحقیق در آن انجام شده است، مراجعه نمایید.
همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به عنوان مرجع قانونی انتشار پایان نامه ها، فایل کامل تعدادی از پایان نامه ها را از طریق سامانه گنج منتشر کرده است.

تجزیه وتحلیل پدیده فرار مالیاتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: ، دانشجو: ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت - 1396 - [کارشناسی ارشد]
چکیده:
چکیده بدون تردید مالیات ها به عنوان مهمترین ابزار سیاست مالی دولت ها به شمار می رود که دررشد،توسعه اقتصاد پایدار و تامین عدالت اجتماعی کشور نقش اساسی ایفاء می نماید. با این وجود درآمد های مالیاتی و افزایش سهم مالیات همواره مورد توجه دولت بوده است. بدین ترتیب درآمد های مالیاتی یکی از مهمترین راه های تامین منابع مالی دولت محسوب می شود. اما تحقق این هدف درکشور با وجود پدیده فرار مالیاتی همواره دچاراختلال میشود. اهداف این پژوهش،بررسی؛ پیچیدگی و تناقض قانون مالیات در فرار مالیاتی،بررسی نقش ضمانت اجراهای قانونی در فرار مالیاتی، ارائه راه کارهایی در راستای جلوگیری از فرار مالیات و بررسی جایگاه جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیا تی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین فرار مالیاتی و نظام حقوقی ایران رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین مالیلت ها دارای نقش مهم و کارکردی در زمینه توسعه سیاسی و اقتصادی و به طور کلی پیشرفت همه جا نبه کشور را ایفاء می نمایند . چنانچه دولت ها به مقوله مهم مالیات توجه ننمایند پدیده فرار مالیاتی به وجود می آید که اثرات مخرب در جامعه به وجود می آید و افرادی از طرق غیر قانونی و بدون پرداخت مالیات به در آمدهای زیادی می رسند . ( کریمی ، ۱۳۹۴، ۶۸) .

راهکارهای حقوقی فرار از ربا در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دانشجو: محدثه خراسانی ، استاد راهنما: علی عارفی ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1395 - [کارشناسی ارشد]

بررسی پدیده فرار مالیاتی در ایران

نویسنده: دكتر سعید ونكی ،
مقاله نشریه: مناطق ویژه اقتصادی » مرداد 1383  شماره25

بررسی پدیده فرار سرمایه از ایران (دوره جمهوری اسلامی)

استاد راهنما: احمد موثقی ، استاد مشاور: مجید وحید ، دانشجو: محسن رنجبر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - 1386 - [کارشناسی ارشد]

مفهوم شناسی فرار مالیاتی و عوامل و ترفندهای فرار از مالیات در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی - 1394

نافرمانی مدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: حسن وکیلیان ، دانشجو: مهدی مسیح زاده ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل حقوقی تفریغ بودجه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله کنفرانس: کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی - 1397

جایگاه شوراهای اسلامی كشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله نشریه: دانش حقوق عمومی »   (پياپي 5)، پاييز 1392  شماره3

نقش نظام مالیاتی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما: الهه صبحی ، دانشجو: شیرزاد ملک پور ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت - 1395 - [کارشناسی ارشد]

ابعاد حقوقی اعمال حق رای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مقاله نشریه: دانش حقوق عمومی »   (پياپي 4)، تابستان 1392  شماره2
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات