مقاله نشریه
تاثیر توجه انتخابی شنوایی بر مهار دگرطرفی گسیل‏های صوتی وابسته به فركانس محرك گوش

نشریه Auditory and Vestibular Research »   (پياپي 36)، سال 2011  شماره2
چکیده:
زمينه و هدف: امروزه عملكرد دستگاه وابران شنوايي كاملاً شناخته شده نيست. شواهدي وجود دارد كه نشان مي‏دهد دسته زيتوني حلزوني از قشر شنوايي ورودي نزولي دريافت مي‏كند. اين پژوهش با هدف تعيين اثر فعاليت قشر شنوايي بر دستگاه محيطي شنوايي به‏صورت فركانس ويژه، و تاثير توجه انتخابي شنوايي بر مهار دگرطرفي گسيل‏هاي صوتي فركانسي گوش انجام شد.
روش بررسي: سي و شش بزرگسال با شنوايي هنجار در محدوده سني 18 تا 30 سال با ميانگين 9/21 و انحراف معيار 24/3، در اين مطالعه مقطعي شركت كردند. ابتدا مهار دگرطرفي گسيل‏هاي صوتي فركانسي در گوش راست افراد در فركانس آزمايشي 2000 هرتز ثبت شد. جهت حذف توجه شنوايي از افراد مورد مطالعه خواسته شد تا متني را مطالعه كنند. سپس به‏منظور ارزيابي توجه انتخابي شنوايي بر مهار دگرطرفي از آنها خواسته شد تا تن‏هاي هدف قرار گرفته در نويز دگرطرفي را با فركانس‏هاي 1000، 2000و 4000 هرتز بشمارند.
يافته‏ها: افزايش معني‏داري در دامنه مهار دگرطرفي گسيل‏هاي صوتي فركانسي در شرايط توجه انتخابي شنوايي مشاهده شد(p≤0/001). در تنِ هدف قرار گرفته در نويز دگرطرفي با فركانس مشابه محرك گوش آزمايشي (2000 هرتز)، بيشترين افزايش در دامنه مهار مشاهده شد.
نتيجه‏گيري: فعاليت رشته‏هاي دسته زيتوني حلزوني داخلي به واسطه توجه انتخابي شنوايي به گوش دگر طرفي، تقويت و سبب افزايش دامنه مهار گسيل‏هاي صوتي فركانسي گوش مي‏گردد و به‏عبارتي ديگر، نتايج نشان‏دهنده وجود تاثير فعاليت قشر شنوايي بر دستگاه محيطي شنوايي، از طريق راه‏هاي كورتيكوفوگال و با ويژگي فركانسي است.


کليدواژگان: مهار دگرطرفي، گسيل‏هاي صوتي فركانسي گوش، توجه انتخابي شنوايي، راه‏هاي وابران شنوايي، قشر شنوايي، پردازش بالا به پايين
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 2 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه تاثير توجه انتخابي شنوايي بر مهار دگرطرفي گسيل هاي صوتي وابسته به فركانس محرك گوش

نشریه (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research » , مهر 1390, دوره 20, شماره 2 (پياپي 36)

مقاله نشریه تاثير توجه انتخابي شنوايي بر مهار دگرطرفي گسيل‏هاي صوتي وابسته به فركانس محرك گوش

نشریه Auditory and Vestibular Research » (پياپي 36)، سال 2011  شماره2
کلیدواژه: مهار دگرطرفي ، پردازش بالا به پايين ، گسيل‏هاي صوتي فركانسي گوش ، توجه انتخابي شنوايي ، راه‏هاي وابران شنوايي ، قشر شنوايي

تاثیر كم شنوایی بر ویژگیهای صوتی كودكان

نویسنده: فاطمه كسبی ،
مقاله نشریه: تعلیم و تربیت استثنایی » خرداد 1392  شماره116

بررسی تاثیر صدا بر افت شنوایی با گسیل های صوتی حاصل از اعوجاج گوش دررت

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - 1396

تاثیر آلودگی صوتی بر انسان و سیستم شنوایی

مقاله نشریه: پیام ایمنی » آذر و دي 1393  شماره49

تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک دیرش آن: مطالعه به روش پتانسیل وابسته به رویداد

دانشجو: هدی جلال کمالی ، استاد مشاور: امیرحسین درونه ، استاد راهنما: محمدعلی نظری ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - 1394 - [پایان نامه دکترا]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات