ارتباط بین سبك زندگی و خصوصیات فردی ، بارداری در زنان باردار

مقاله نشریه: Iranian Journal Of Nursing & Midwifery Research »   (پياپي 33)، Autumn 2006  شماره4
چکیده:
سبك زندگي الگوهاي رفتاري است كه تحت تاثير متقابل خصوصيات فردي تعاملات اجتماعي و شرايط اقتصادي ، اجتماعي و محيط زندگي قرار مي گيرد . مهم تر اينكه سبك زندگي ، الگوهاي سلامتي و بيماري را قويا متاثر مي سازد . لذا از انجا كه بارداري از جمله دوران هاي زندگي است كه سبك زندگي افراد دستخوش يكسري تغييرات مي شود . مطالعه حاضر به بررسي ارتباط بين سبك زندگي زنان باردار و مشخصات فردي ، باروري آنها مي پردازد تا عوامل افزاينده ارتقاء سلامت زنان مورد توجه قرار گيرد ..

کليدواژگان: سبك زندگي ، بارداري ، خصوصيات فردي ، خصوصيات باروري
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ارتباط باورهای كنترل سلامت و سبك زندگی در زنان باردار

مقاله نشریه: ارمغان دانش »   (پياپي 58)، تابستان 1389  شماره2

سبك زندگی و ارتباط آن با نتایج بارداری در زنان باردار مراجعه كننده به بیمارستان های آموزشی تبریز

مقاله نشریه: زنان مامائی و نازائی ایران »   (پياپي 169)، هفته اول بهمن 1393  شماره131

بررسی سبك زندگی در زنان باردار گناباد

مقاله نشریه: پژوهش و سلامت » پاييز و زمستان 1391  شماره2

رابطه وابستگی بین فردی با سبک زندگی زنان چاق

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری - 1396

بررسی ارتباط بین مراقبتهای حین بارداری با نتایج حاصل از بارداری در زنان باردار کم خطر

دانشجو: فاطمه اناری دخت ، استاد راهنما: طاهره اشرف گنجویی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان - 1389 - [پایان نامه دکترا]

مقايسه تمايل جنسي، انطباق پذيري و همبستگي خانوادگي، و سبك زندگي در بين زنان باردار و زنان غير باردار

مقاله کنفرانس: کنگره ملي آسيب شناسي خانواده (و جشنواره ملي خانواده پژوهي) - 1393

سبک زندگي زنان در دوره پيش بارداري

مقاله کنفرانس: كنگره مركز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري - 1392

مسمومیت بارداری ؛ در كمین زنان باردار

مقاله نشریه: دنیای سلامت » ارديبهشت 1388  شماره44
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات