پیش بینی عملكرد تحصیلی در دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكی كاشان

مقاله نشریه: توسعه آموزش در علوم پزشكی » بهار و تابستان 1390  شماره6
چکیده:
زمينه و هدف: شناسايي عوامل موثر بر وضعيت تحصيلي از اهميت ويژه برخوردار است. با توجه به تناقضات موجود در ارتباط با عوامل تاثيرگذار، مطالعه اي با هدف شناسايي عوامل پيش بيني كننده وضعيت تحصيلي بر روي كليه دانش آموختگان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي كاشان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي كليه دانش آموختگان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي كاشان از سال 1371 تا انتهاي 1382 (230 نفر) به صورت سرشماري انتخاب شدند. پرسشنامه اي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيك، معيارهاي پذيرش، پيشينه و وضعيت تحصيلي دانش آموخته مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آناليز رگرسيون لجستيك تك متغيره و چند متغيره تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: آناليز تك متغيره نشان داد استفاده از سهميه هاي خاص(88/3 OR= ،044/0 p=) و معدل ديپلم پايين بر عملكرد تحصيلي تاثير منفي دارند. رگرسيون لجستيك چندمتغيره نيز معدل ديپلم را به عنوان قويترين عامل پيش بيني كننده عملكرد تحصيلي معرفي نمود؛ اين آناليز نشان داد به ازاء افزايش هر نمره در معدل ديپلم احتمال موفقيت در تحصيل 5/24% افزايش مي يابد.
نتيجه گيري: با توجه به تاثير معدل ديپلم بر عملكرد تحصيلي، لحاظ نمودن اهميت معدل ديپلم در پذيرش دانشجو و تجديدنظر در آرايش ترمي دروس دانشجوياني كه معدل ديپلم مطلوبي ندارند؛ پيشنهاد ميشود.

کليدواژگان: عملكرد تحصيلي، پيشرفت تحصيلي، عوامل پيش بيني كننده، رشته اتاق عمل
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

پيش بيني عملكرد تحصيلي در دانشجويان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي كاشان

مقاله نشریه: توسعه آموزش در علوم پزشكي » ، بهار و تابستان 1390  شماره6
کلیدواژه: پيشرفت تحصيلي ، عملكرد تحصيلي ، عوامل پيش بيني كننده ، رشته اتاق عمل

پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مقاله نشریه: توسعه آموزش در علوم پزشکی » 6-(1390)
کلیدواژه: عملکرد تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی ، عوامل پیش بینی کننده ، رشته اتاق عمل ، Academic performance ، Academic achievement ، Operation room major ، Predictors

پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نویسندگان: ، ، ، ، ، ،
مقاله نشریه:  توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان » دوره:4 - شماره:6
کلیدواژه: عملکرد تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی ، عوامل پیش بینی کننده ، رشته اتاق عمل

علل عدم موفقیت تحصیلی در دانشجویان رشته پیراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی كاشان

مقاله نشریه: آموزش در علوم پزشكی »   (پياپي 15)، بهار و تابستان 1385  شماره1

پیش بینی خودكارآمدی تحصیلی از طریق سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی

نویسنده: علی اكبر عجم* ،
مقاله نشریه: راهبردهای آموزش در علوم پزشكی » شماره2
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات