ارزیابی كارآیی مدل های MPSIAC و EPM به منظور برآورد فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز سد شیرین دره استان خراسان شمالی

مقاله نشریه: جنگل و مرتع » زمستان 1390  شماره92
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

ارزیابی كارایی مدل های تجربی MPSIAC و EPM در برآورد فرسایش

نویسنده: جواد ناصح ،
مقاله نشریه: جنگل و مرتع » پاييز 1393  شماره102

ارزیابی كارآیی مدل های EPM ،PSIAC و MPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب در اقلیم نیمه خشك

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست - 1393

برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز آبسرخ با استفاده از مدل MPSIAC

مقاله کنفرانس: ششمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور - 1392

برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز وزوا با استفاده از مدل MPSIAC

مقاله کنفرانس: پنجمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك كشور - 1390
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات