تاثیر خشكسالیها بر تخریب پوشش گیاهی منطقه سیستان

مقاله نشریه: تحقیقات مرتع و بیابان ایران »   (پياپي 51)، تابستان 1392  شماره2
کلیدواژه: TM ، خشكسالی ، پوشش گیاهی ، سیستان ، ETM+ ، WDVI
چکیده:
امروزه استفاده از سامانههاي اطلاعات جغرافيايي و تصاوير ماهواره اي از جايگاه ويژه اي در مطالعات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست برخوردار است. مقايسه تصاوير بدست آمده از يك دوره زماني مشخص مي تواند روند تغييرات هر منطقه را نشان دهد. منطقه سيستان در جنوب شرقي ايران شاهد چندين دوره خشكسالي در طي قرن اخير بوده و خشكسالي سالهاي 1999 تا 2006 را مي توان وخيم ترين شرايط خشكي در طي 600 سال گذشته عنوان نمود، كه آثار زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي زيادي را به دنبال داشته است. در اين تحقيق با استفاده از تصاوير سنجنده TM سال 1998 كه مربوط به زمان قبل از خشكسالي بوده و نيز تصاوير سنجنده ETM+ سال 2002 كه در زمان خشكسالي برداشت شده است، تغييرات پوشش گياهي سيستان به كمك شاخص گياهي WDVI (Weighted Difference Vegetation Index) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه سطح پوشش گياهي سيستان از 101 هزار هكتار در سال 1998 به 24 هزار هكتار در سال 2002 كاهش يافته كه عمدتاً كاهش در سطح اراضي زراعي و حذف كشت و كار بوده و احيا پوشش گياهي منحصر به مناطقي نظير چاه نيمه، نياتك، قرقري و مراتع قرق شده لورگ باغ به صورت جنگلهاي دست كاشت و مناطق حفاظتي بوده است.

کليدواژگان: خشكسالي، سيستان، WDVI، پوشش گياهي، TM، ETM+
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

تاثير خشكساليها بر تخريب پوشش گياهي منطقه سيستان

مقاله نشریه: تحقيقات مرتع و بيابان ايران » , تابستان 1392, دوره 20, شماره 2 (پياپي 51)

تاثير خشكساليها بر تخريب پوشش گياهي منطقه سيستان

مقاله نشریه: تحقيقات مرتع و بيابان ايران » (پياپي 51)، تابستان 1392  شماره2
کلیدواژه: TM ، خشكسالي ، پوشش گياهي ، سيستان ، ETM+ ، WDVI

تاثیر خشکسالیها بر تخریب پوشش گیاهی منطقه سیستان

نویسندگان: ، ، ، ،
مقاله نشریه:  تحقیقات مرتع و بیابان ایران » دوره:20 - شماره:2
کلیدواژه: خشکسالی ، سیستان ، WDVI ، پوشش گیاهی ، TM ، ETM+

بررسی تاثیر خشكسالی بر پوشش گیاهی استان سیستان و بلوچستان

نویسنده: مصطفی دلخوش ،
مقاله نشریه: جنگل و مرتع » زمستان 1385  شماره72-73

بررسی اثرات تاغ بر خصوصیات خاک و پوشش گیاهی در منطقه سیستان

استاد مشاور: سهیلا نوری ، دانشجو: خدیجه فرازی ، استاد راهنما: علیرضا شهریاری ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده منابع طبیعی - 1389 - [کارشناسی ارشد]

بررسی موانع احیای پوشش گیاهی در منطقه كویری شهر سوخته سیستان

نویسنده: منصور جهان تيغ ،
مقاله کنفرانس: چهارمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست - 1389

تاثیر طبقات سنی مختلف تاغ (Haloxylon spp) بر خصوصیات پوشش گیاهی در منطقه شندان-سیستان و بلوچستان

مقاله کنفرانس: اولين همايش الكترونيكي يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي - 1393

بررسی عوامل موثر بر تخریب پوشش گیاهی دریاچه هامون

مقاله نشریه: جنگل و مرتع » پاييز 1389  شماره86-87
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات