مقاله نشریه
جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

نشریه حمل و نقل و توسعه » مهر 1389  شماره38
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

جایگاه و وضعیت حقوقی قرارداد حمل ونقل در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: حمل و نقل و توسعه » مرداد 1389  شماره36

بررسی جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران

پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران

مقاله نشریه: مطالعات بین المللی » شماره2

وضعیت حقوقی تجزیه قرارداد در فقه، نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما: محمدرضا شرافت پیما ، دانشجو: حامد خلیلی پاشا ،
پایان‌نامه: غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندر انزلی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - 1394 - [کارشناسی ارشد]

تعهد ایمنی متصدی حمل ونقل در قرارداد حمل ونقل كالاهای خطرناك

نویسنده: مصطفی السان ،
مقاله نشریه: پژوهشنامه حمل و نقل » پاييز 1387  شماره3

تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران - 1394

ویژگی قرارداد بیمه حمل و نقل دریائی دو نظام حقوقی ائران و انگلستان

استاد راهنما: سید هادی حسینی ، استاد مشاور: عباس منتهایی ، دانشجو: علیرضا عسکری ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق - 1392 - [کارشناسی ارشد]

اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد در نظام حقوقی ایران

مقاله کنفرانس: سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم - 1395
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات